Wykład monograficzny -studja magisterskie

Wykład monograficzny ma na celu przybliżyć i naświetlić  zagadnienia dotyczące obszarów bezpieczeństwa z różnych punktów widzenia, podczas ich trwania przestawione  zostaną jednocześnie różne aspekty czy podejście do danej problematyki. Wykład monograficzny jest ściśle powiązany z przedmiotami które studenci już mieli lub mieć będą. Ponadto posłuży do kształtowania umiejętności rozumienia zagadnień związanych z ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem po zdiagnozowaniu zagrożeń, które występowały występują lub wystąpić mogą. Treści wykładu będą refleksyjnym odniesieniem do nowych nabytych umiejętności i kompetencji społecznych które za w założeniu edukacyjnym.  Studenci posiądą wiedzę o współczesnych działaniach oraz rozwoju dziedziny naukowej na obszarze elementów związanych z bezpieczeństwem. Wykłady będą  wspierane wiedzą i doświadczeniem praktycznym wykładowcy a jednocześnie, wstępem do przyszłej praktycznej działalności podczas dalszych etapów nauki Wa w konsekwencji pracy.

Autor kursu: Zbigniew Grzywna