Wykład monograficzny I rok studja licencjackie

Wykład monograficzny dla studentów pierwszego roku ma na celu przybliżyć i naświetlić  zagadnienia dotyczące obszarów bezpieczeństwa z różnych punktów widzenia, podczas ich trwania przestawione  zostaną jednocześnie różne aspekty czy podejście do danej problematyki. Wykład monograficzny jest ściśle powiązany z przedmiotami które studenci już mieli lub mieć będą. Ponadto posłuży do kształtowania umiejętności rozumienia zagadnień związanych z ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem po zdiagnozowaniu zagrożeń, które występowały, występują lub wystąpić mogą. Treści wykładu będą refleksyjnym odniesieniem do nowych nabytych umiejętności i kompetencji społecznych które są w założeniu edukacyjnym.  Studenci w czasie trwania wykładów posiądą wiedzę o współczesnych działaniach oraz rozwoju dziedziny naukowej na obszarach związanych z bezpieczeństwem. Wykłady będą  wspierane wiedzą i doświadczeniem praktycznym wykładowcy pomogą wdrożyć się w cykl pozostałych zajęć dydaktycznych oraz przyszłych praktyk.


Autor kursu: Zbigniew Grzywna