WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Grupa W2

1.      Środowisko bezpieczeństwa państwa

a)      Zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej

b)      Rozbieżne koncepcje rozwoju Unii Europejskiej

c)      Główne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP (doświadczenia historyczne w aspekcie bezpieczeństwa narodowego). Charakterystyka obszaru bezpieczeństwa Polski

Literatura:

Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, red. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Siedlce 2016.

Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2013.

Czaja J, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa Aspekty teoretyczne i praktyczne https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/13374/CZAJA_Kulturowy_wymiar_bezpieczenstwa_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Czaja J, Ochrona kultury narodowej, [w:] Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Marczak, Warszawa 2011

Czuryk M, Dunaj K,  Karpiuk M,· Prokop K, Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016. wydanie internetowe

https://koziej.pl/wp-content/uploads/2016/11/Lublin-Pa%C5%84stwo-jako-podmiot-bezpiecze%C5%84stwa.pdf

Kitler W, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.

Koziej S, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, wydanie internetowe.

Leszczyński M, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011.

Nowak E, Nowak M, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Poskrobko B, Poskrobko T, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

Skrabacz A,  Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012. 

Stelmach J, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2016.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2012.

Strony internetowe instytucji zajmujących się w/w problematyką.

Ścibiorek Z, Wiśniewski B, Kuc B, Dawidczyk A, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Toruń 2015.

www.bezpieczenstwoekonomiczne.pl

Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, red. A. Urbanek, Słupsk 2013.

 

Wskazówki metodyczne:

  • Do każdego zagadnienia (1a, 1b, 1c itd.) referat przygotowuje jeden student.
  • Prezentacja przysłana jest na platformę e- learningową UJD
  • Referujący omawia zagadnienie na podstawie prezentacji (nie czyta z prezentacji)
  • Referujący przekazuje wiedzę metodą problemową, zadaje pytania i mobilizuje do dyskusji.
  • Cała grupa przygotowana jest do dyskusji na wszystkie zagadnienia
  • Ocenie podlega: treść i forma prezentacji (wykorzystanie literatury, bibliografia), sposób referowania, oraz udział w dyskusji