Chemia Fizyczna II ćwiczenia rachunkowe

Zajęcia z Chemii Fizycznej II mają charakter ćwiczeń rachunkowych.

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności matematycznej interpretacji podstawowych praw chemii fizycznej w celu dokonania niezbędnych obliczeń.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Układy koloidalne - obliczanie: ciśnienia osmotycznego, średniej masy cząsteczkowej koloidu, promienia cząsteczek, potencjału elektrokinetycznego, szybkość poruszania się cząsteczek, współczynnika dyfuzji, stopnia dyspersji układu, szybkość opadania cząstek.

2. Kinetyka reakcji chemicznych – obliczanie: szybkości tworzeni lub zużywania poszczególnych reagentów, rzędu reakcji, parametrów równania Arrheniusa, energii aktywacji dla reakcji.

3. Napięcie powierzchniowe – obliczanie: napiecia powierzchniowego, współczynnika temperaturowego napięcia powierzchniowego, temperatury krytycznej, równia Eötvösa, molowej energii powierzchniowej, promienia rurki kapilarnej, nadmiaru powierzchniowego.

4. Adsorpcja – obliczanie: stałych równania izotermy Freundlicha i Langmuira, ilości substancji zaadsorbowanej, powierzchni właściwej adsorbenta.


Course creator: Małgorzata Szyrej