Teoria bezpieczeństwa - studia stacjonarne

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, celami i treściami bezpieczeństwa, typologią bezpieczeństwa, podstawowymi problemami bezpieczeństwa, przedstawienie założeń koncepcji bezpieczeństwa różnych państw oraz wskazanie aktualnych mechanizmów i ocenienie tendencji w sferze bezpieczeństwa;

Zapoznanie studentów z istotą i funkcjami współczesnego bezpieczeństwa oraz rolą, strukturą i koncepcją działania NATO, UE oraz innych instytucji w globalnym i europejskim środowisku bezpieczeństwa;

Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu;

Wykształcenie w studentach zdolności twórczego rozwiązywania problemów szeroko pojętego bezpieczeństwa, prognozowania rozwoju ładu międzynarodowego oraz określania konsekwencji dla bezpieczeństwa RP.


Course creator: Zdzisław Cutter