Nowe media
Morawiec Norbert, dr

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy dotyczącej najnowszych zjawisk z obszaru nowych mediów, uporządkowanie terminologii oraz wykształcenie praktycznych umiejętności poruszania się w świecie TI, co obejmuje doskonalenie umiejętności studenta w pracy z arkuszem kalkulacyjnym, edytorem tekstu oraz programem do tworzenia prezentacji, sposoby publikacji w sieci internetowej, publikowanie w portalach społecznościowych.


Historia krajów niemieckiego obszaru językowego
Morawiec Norbert, dr

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami historycznymi, postaciami i kontekstem kulturowym krajów niemieckojęzycznych od Karola Wielkiego po czasy współczesne. Omówione zostaną również wybrane zagadnienia historii politycznej, społecznej i kulturowej istotne z punktu widzenia filologa i kulturoznawcy. Poruszona zostanie problematyka związków pomiędzy historią Polski i krajów niemieckojęzycznych.


Historia krajów angielskiego obszaru językowego
Morawiec Norbert, dr

Poszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych. Przedstawienie zasadniczych procesów kulturalnych, twórców i dzieł kultury angielskiego obszaru językowego. Omówienie wkładu krajów anglojęzycznych w rozwój kultury i cywilizacji Europy i świata. Przedstawienie związków kulturalnych krajów anglojęzycznych i Polski.

 


Kultura i dziedzictwo wsi
Morawiec Norbert, dr

Zapoznanie z podstawowymi procesami historycznymi, gospodarczymi oraz społeczno-kulturowymi mającymi miejsce na polskich wsiach, głównie na obszarze częstochowskim; wiedzą dotyczącą materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego; procesami zanikania, kultywowania, a także samą ochroną dziedzictwa polskiej wsi; najważniejszymi instytucjami dbającymi o ochronę polskiej wsi i jej dziedzictwa.


Kurs szkoleniowy: historia historiografii powszechnej
Morawiec Norbert, dr

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju nauki historycznej, prezentację zmieniającej się koncepcji historii jako nauki orazPrzesyłanie, proszę czekać... zapoznanie z dorobkiem historiografii powszechnej.