Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego [UCKU-NA-L-03-OP] stacjonarne 2023/2024
Zalas Katarzyna, dr

Opis: 

W ramach przedmiotu student poznaje zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą i czynniki kształtujące politykę oświatową oraz prawne uwarunkowania wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto zapoznaje się z uwarunkowaniami organizacyjnymi zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kontekście prawnej odpowiedzialności opiekuna. Szczególną uwagę zwracać się będzie na aspekty praw człowieka, praw dziecka i ucznia oraz osób z niepełnosprawnością oraz regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz formy i zasady udzielania wsparcia uczniom.

Pedagogika porównawcza - studia stacjonarne, I rok, II stopień 2023/2024
Zalas Katarzyna, dr

Pedagogika porównawcza -ćwiczenia, studia drugiego stopnia

Podstawowe cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy o systemach edukacyjnych wybranych państw europejskich i pozaeuropejskich.

2. Przekazanie wiedzy o historii rozwoju i współczesnych trendach międzynarodowych badaniach oświatowych.

3. Przekazanie wiedzy o zmianach edukacyjnych (reformach oświatowych) w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich

4. Rozwinięcie umiejętności z zakresu rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych w systemach politycznych wybranych krajów europejskich i pozaeuropejskich.

5. Rozwinięcie umiejętności pracy z oficjalnymi dokumentami (wiążącymi i niewiążącymi aktami prawnymi, raportami z badań porównawczych, stanowiskami organów UE oraz innych organizacji międzynarodowych), wpływającymi na politykę edukacyjną państw

Diagnoza resocjalizacyjna - wykład - POZR - 2022/2023
Zalas Katarzyna, dr

Cele przedmiotu:

 • Zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie rozumienia wieloaspektowości i złożoności procesu skutecznej diagnozy w resocjalizacji, posługiwania się podstawowymi pedagogicznymi metodami, technikami i narzędziami diagnostycznymi oraz interpretowania wyników badań diagnostycznych.
 • Kształtowanie umiejętności przeprowadzania diagnozy z wykorzystaniem podstawowych technik: wywiadu, obserwacji, skali, ankiety.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

 • Wiedza – w stopniu dostatecznym z przedmiotów kierunkowych oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i specjalnej.
 • Umiejętności-w zakresie racjonalnego oceniania zachowań ludzkich, organizowania pracy, pracy z tekstem i multimediami.
 • Kompetencje-aktywność i wytrwałość w osiąganiu celów.


Projektowanie uniwersalne - moduł 1 - "Uniwersalne kierunki - uniwersalne społeczeństwo"
Zalas Katarzyna, dr

Zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania uniwersalnego jako strategicznego podejścia do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

Interwencja kryzysowa 2022/2023 - POZR, TPzET, s.niestacjonarne
Zalas Katarzyna, dr

Podstawowe cele przedmiotu:

 • Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu teorii i praktyki interwencji kryzysowej oraz podstaw prawnych organizacji interwencji kryzysowej.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania kryzysu i stosowania metod i technik pomagania.

Doskonałość dydaktyczna uczelni - DDU - obszar 1,6,7
Zalas Katarzyna, dr
OBSZAR 1 System projektowania i weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się;
OBSZAR 7 Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy;
OBSZAR 6 Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
Zarządzanie oświatą 2022/2023 - studia stacjonarne - POZR, TPzET
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 30 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 • Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 • Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.

Zarządzanie oświatą 2022/2023 - studia stacjonarne - EPW
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 18 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 • Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 • Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.

Zarządzanie oświatą - 2022/2023, studia niestacjonarne - EPW
Zalas Katarzyna, dr

Zarządzanie oświatą - ćwiczenia - 18 godzin, semestr letni 2022/2023.

Podstawowe cele przedmiotu:

 1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych.
 2. Kształcenie umiejętności przygotowania dokumentacji zawodowej i planowania pracy.
 3. Wdrażanie studentów do samokształcenia i udoskonalania własnego warsztatu pracy.