Course image Podstawy rachunkowości I rok niest.
Bagińska Izabela

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse w działalności gospodarczej i analiza finansowa. W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia:

rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne zasady rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.

Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za rachunkowość.

Course image Podstawy rachunkowości
Bagińska Izabela

Przedmiotem kursu będą zagadnienia związane ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi ustawą Polski Ład.