Podstawy rachunkowości 2023/2024
Bagińska Izabela

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia:

- rachunkowość jako system informacyjny. 

- podstawowe pojęcia związane z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). 

- nadrzędne zasady rachunkowości. 

- operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.

- ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za rachunkowość.


Rachunkowość finansowa
Bagińska Izabela

Celem zajęć jest:

Zapoznanie studentów z pojęciem i celami rachunkowości finansowej;

Poszerzenie u studentów znajomości norm prawnych dotyczących rachunkowości finansowej;

Poszerzanie i rozwijanie u studentów wiedzy z zakresu instrumentarium rachunkowości finansowej;


Organy kontroli finansowej i budżetowej
Bagińska Izabela

Celem zajęć jest:

Zapoznanie studentów ze strukturą administracji finansowej i skarbowej.

Przybliżenie studentom wiedzy dotyczącej nadzoru, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz dyscypliny finansów publicznych.

Zapoznanie studentów z zasadami działania organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz przebiegiem różnych rodzajów kontroli finansowej.

Podstawy rachunkowości
Bagińska Izabela

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse w działalności gospodarczej i analiza finansowa. W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia:

rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne zasady rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.

Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za rachunkowość.

Podstawy rachunkowości
Bagińska Izabela

Przedmiotem kursu będą zagadnienia związane ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi ustawą Polski Ład.