Seminarium dyplomowe I stopnia zima 2022/23
Bartoszewicz Michał

Seminarium I stopnia Niestacjonarne

Jest to drugi semestr seminarium.

W tym semestrze głównym zadaniem

wykładowcy jest uszczegółowienie wiedzy o technice

pisania pracy, metodach pracy naukowej, kompozycji pracy dyplomowej,

prowadzenie dyskusji na tematy związane z poszczególnymi pracami oraz sprawdzanie rozdziałów

prac.

Zadanie uczestników to poszerzania wiedzy, zapoznawanie się z literaturą przedmiotu oraz oddawanie kolejnych części prac.

uszczegółowienie wiedzy o technice

pisania pracy, 

uszczegółowienie wiedzy o technice

pisania pracy,  oddawanie kolejnych rozdziałów pracy

Podstawy prawoznawstwa
Bartoszewicz Michał

Przedmiot należy do grupy treści podstawowych.

opanowanie związanych z nim treści pozwoli łatwiej zrozumieć szczegółowe

nauki prawne.

 Cele kursu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i pojęciami z dziedziny prawoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć takich jak: prawo, przepis prawa, norma prawna, system prawa, wykładnia prawa, wnioskowanie prawnicze, obowiązywanie prawa, stosowanie prawa, stosunek prawny.

Zapoznanie ze źródłami prawa w Polsce, rodzajami aktów normatywnych z uwzględnieniem ich hierarchii, regułami wykładni i argumentacji prawniczej, metodami rozwiązywania kolizji norm prawnych, prowadzenia wnioskowań prawniczych oraz argumentacji prawniczej.

Wyrobienie podstawowych umiejętności w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawnych

Wyrobienie umiejętności w zakresie rozwiązywania kolizji norm prawnych, stosowania wnioskowań prawniczych oraz argumentacji prawniczej


Prawoznawstwo
Bartoszewicz Michał

Prawoznawstwo jest przedmiotem o fundamentalnym znaczeniu

dla dalszej edukacji prawniczej.

Podczas kursu zostaną przybliżone lub

zdefiniowane najważniejsze pojęcia używane przez prawników,

ukazane zostaną związki między stanowieniem a stosowaniem

prawa, zostanie rozwinięta problematyka źródeł prawa,

ukazane kanony kultury prawnej oraz umiejętności praktyczne związane

z wyszukiwaniem informacji o prawie oraz zasadami interpretacji prawa.