Wybrane zagadnienia prawa karnego i prawa wykroczeń
Garwol Milena, dr

Treści programowe omawiane na zajęciach: 

Zasady i funkcje prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Zagadnienia wprowadzające. Źródła prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Pojęcie odpowiedzialności karnej. Wykładnia prawa. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia; klasyfikacja przestępstw. Struktura przestępstwa i wykroczenia; pojęcia: sprawcy, stosunku psychicznego sprawcy do czynu, przedmiotu, strony przedmiotowej. Formy popełnienia przestępstwa. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za przestępstwa. Kary i środki karne w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń - zagadnienia podstawowe. Zasadnicze zagadnienia procesu karnego; wybrane, podstawowe informacje na temat postępowania karnego, organów, stron procesowych, uczestników procesu karnego. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Inne wybrane przestępstwa. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Inne wybrane wykroczenia. Inne, wybrane zagadnienia, pojęcia prawa karnego i prawa wykroczeń.

Prawo medyczne
Garwol Milena, dr

Podczas kursu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem materii prawnokarnej.