Wstęp do prawa podatkowego
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

1.     Źródła prawa podatkowego. Pojęcie podatku.

2.     Elementy konstrukcji podatku.

3.     Organy podatkowe i ich właściwość. Interpretacja przepisów prawa podatkowego.

4.     Obowiązek a zobowiązanie podatkowe. Powstawanie zobowiązań podatkowych.

5.     Decyzja ustalająca (konstytutywna) a określająca (deklaratoryjna).

6.     Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (zapłata, potrącenie, przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych).

7.     Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (zaniechanie poboru, umorzenie zaległości podatkowej, przedawnienie).

8.     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

9.     Zasady postępowania podatkowego.

10.  Aktualna struktura polskiego systemu podatkowego.

11.  Konstrukcje podatków dochodowych (od osób fizycznych i prawnych, wpłata z zysku do budżetu państwa). Zryczałtowane formy opodatkowania (w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek tonażowy). Podatek od spadków i darowizn

12.  Konstrukcje podatków obrotowych. Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy. Podatek od gier. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

13.  Konstrukcje podatków majątkowych. Zasady opodatkowania nieruchomości (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości). Podatek od środków transportowych.

14.  Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Unikanie podwójnego opodatkowania. Harmonizacja podatków a unia gospodarcza i walutowa.

15.  Oazy podatkowe. Doradztwo podatkowe.

Finanse publiczne i prawo finansowe
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z genezą prawa finansowego oraz podstawowymi pojęciami dotyczącymi finansów publicznych, budżetu, systemu podatkowego i publicznego prawa bankowego. W ramach wykładu omówione zostaną:

- Źródła prawa finansowego. Pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych. Środki publiczne. Zasady gospodarowania środkami publicznymi. Budżet i ustawa budżetowa. Zasady budżetowe. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego.

- Źródła prawa podatkowego. Zasady podatkowe. Pojęcie, definicja i konstrukcja podatku. Organy podatkowe i ich właściwość. Klasyfikacje podatków. Podatki majątkowe i dochodowe. Podatki obrotowe (przychodowe) i konsumpcyjne. Opłaty.

- System finansowy podmiotów gospodarczych. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.

- Charakterystyka i pozycja ustrojowa Narodowego Bank Polski. Zadania i organizacja Narodowego Banku Polskiego. NBP jako bank banków. ESBC. Pojęcie banku, czynności bankowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Prawo finansowe
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z genezą prawa finansowego oraz podstawowymi pojęciami dotyczącymi finansów publicznych, budżetu, systemu podatkowego i publicznego prawa bankowego. W ramach wykładu omówione zostaną:

Źródła prawa finansowego. Pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych. Środki publiczne. Zasady gospodarowania środkami publicznymi. Budżet i ustawa budżetowa. Zasady budżetowe. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego.

- Źródła prawa podatkowego. Zasady podatkowe. Pojęcie, definicja i konstrukcja podatku. Organy podatkowe i ich właściwość. Klasyfikacje podatków. Podatki majątkowe i dochodowe. Podatki obrotowe (przychodowe) i konsumpcyjne. Opłaty.

- System finansowy podmiotów gospodarczych. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.

- Charakterystyka i pozycja ustrojowa Narodowego Bank Polski. Zadania i organizacja Narodowego Banku Polskiego. NBP jako bank banków. ESBC. Pojęcie banku, czynności bankowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Organy kontroli skarbowej i celnej
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem  kursu będzie przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania organów administracji skarbowej. 

https://www.gov.pl/web/kas