Obraz kursu Finanse publiczne i prawo finansowe
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z genezą prawa finansowego oraz podstawowymi pojęciami dotyczącymi finansów publicznych, budżetu, systemu podatkowego i publicznego prawa bankowego. W ramach wykładu omówione zostaną:

- Źródła prawa finansowego. Pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych. Środki publiczne. Zasady gospodarowania środkami publicznymi. Budżet i ustawa budżetowa. Zasady budżetowe. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego.

- Źródła prawa podatkowego. Zasady podatkowe. Pojęcie, definicja i konstrukcja podatku. Organy podatkowe i ich właściwość. Klasyfikacje podatków. Podatki majątkowe i dochodowe. Podatki obrotowe (przychodowe) i konsumpcyjne. Opłaty.

- System finansowy podmiotów gospodarczych. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.

- Charakterystyka i pozycja ustrojowa Narodowego Bank Polski. Zadania i organizacja Narodowego Banku Polskiego. NBP jako bank banków. ESBC. Pojęcie banku, czynności bankowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Obraz kursu Prawo finansowe
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z genezą prawa finansowego oraz podstawowymi pojęciami dotyczącymi finansów publicznych, budżetu, systemu podatkowego i publicznego prawa bankowego. W ramach wykładu omówione zostaną:

Źródła prawa finansowego. Pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych. Środki publiczne. Zasady gospodarowania środkami publicznymi. Budżet i ustawa budżetowa. Zasady budżetowe. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego.

- Źródła prawa podatkowego. Zasady podatkowe. Pojęcie, definicja i konstrukcja podatku. Organy podatkowe i ich właściwość. Klasyfikacje podatków. Podatki majątkowe i dochodowe. Podatki obrotowe (przychodowe) i konsumpcyjne. Opłaty.

- System finansowy podmiotów gospodarczych. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania.

- Charakterystyka i pozycja ustrojowa Narodowego Bank Polski. Zadania i organizacja Narodowego Banku Polskiego. NBP jako bank banków. ESBC. Pojęcie banku, czynności bankowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Obraz kursu Organy kontroli skarbowej i celnej
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.

Celem  kursu będzie przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania organów administracji skarbowej. 

https://www.gov.pl/web/kas