Help with Search courses

Seminarium magisterskie

Celem seminarium magisterskiego jest doprowadzenie studenta do napisania samodzielnej pracy kwalifikacyjnej. Zapoznanie go z zasadami jej pisania, pomoc w wyborze tematu pracy oraz kompletowaniu bibliografii, przygotowanie koncepcji badawczej, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych, rozwijanie umiejętności konstruowania projektów badawczych i ich realizacji, a także konstrukcji i edycji tekstu.


Course creator: Zdzisław Cutter

Metodologia badań nad bezpieczeństwem narodowym

Zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nauk społecznych oraz nauk nad bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu.

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.

Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się spectrum metod badawczych.

Wykształcenie u studentów umiejętności określenia efektywności stosowanych metod, narzędzi oraz technik badawczych z punktu widzenia zapewnienia bezstronnej analizy poszczególnych aspektów bezpieczeństwa.

Nabycie przez studentów postaw sprzyjających ocenie rzeczywistości poprzez pryzmat umiejętności i znajomości metod naukowych.

Nabycie przez studentów umiejętności oceny analizowanych problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem.

Course creator: Zdzisław Cutter