Help with Search courses

Powszechna obrona i ochrona narodowa


Zapoznać z zagadnieniami dotyczącym powszechnej ochrony i obrony państwa, procesów i czynników jakimi ta dziedzina podlega  zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym.  Wykształcić 
umiejętność dokonania pogłębionej analizy oraz interpretacji wpływu określonych czynników i głównych aktorów sceny politycznej i militarnej na środowisko bezpieczeństwa. Doskonalić  
umiejętności dyskutowania i prezentowania problemów i zależności bezpieczeństwa narodowego od wpływów zewnętrznych i działań własnych. 
Literatura:
1.J. Wołejszo, R. Jakubczak, Obronność. Teoria i praktyka i praktyka, Bellona, Warszawa 2013. 
2.R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, AON, Warszawa 2007.
3.K. A. Wojtaszczyk,  A. Materska – Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa państwa, Warszawa 2009.
4.B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa  2010
5.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.
6.W. Pokruszyński, Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów 2009.
7.D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XXI wieku, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1997.
8.J. Wołejszo (red.) System dowodzenia, AON, Warszawa 2013.
9.B. Hołyst, B., K. Jałoszyński, A. Letkiewicz, Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno 200

Course creator: Krystian Frącik

Obrona i ochrona cywilna ludności w stanach zagrożeń

Zapoznanie z zasadami prowadzenia ochrony i obrony ludności cywilnej przez organy uprawnione do niesienia pomocy,  a także z celami, zadaniami i sposobami funkcjonowania systemu ochrony 
ludności cywilnej.
Literatura: 
  1. A. Kurkiewicz, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Warszawa 2008.
  2. K. Sienkiewicz – Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015.
  3. J. Bagiński, Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, Poznań 2008.
  4. E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.
  5.  G. Sobolewski, Siły Zbrojne w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2013.
  6. W. Lidwa, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
  7. R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku – wyzwania i strategie, Warszawa 2006.
  8. M. Ciszewska, Zarządzanie kryzysem, Warszawa 2004.
  9. J. Gryz, System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.

Course creator: Krystian Frącik

Siły specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego

Zapoznanie z miejscem i rolą sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP oraz w systemach bezpieczeństwa innych, wybranych państw. Dokonanie charakterystyki zasadniczych służb specjalnych RP, wskazanie ich miejsca i roli w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.  Zapoznanie z zasadami, metodami i technikami prowadzenia działań specjalnych. Wskazanie uwarunkowań prawnych wykorzystania sił specjalnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa w różnych stanach jego funkcjonowania

Course creator: Krystian Frącik