Help with Search courses

Konsultacje_Studia Niestacjonarne

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji BBB w każdą sobotę zjazdową od godz. 17.15 do 19.15 po uprzednim powiadomieniu mailowym o chęci w nich uczestniczenia.  

Course creator: Krystian Frącik

Konsulatcje_Studia Stacjonarne

Konsultacje dla studiów stacjonarnych odbywają się z wykorzystaniem aplikacji BBB w każdy piątek od godz. 17.15 - 19.15 po uprzednim mailowym  poinformowaniu o chęci w nich uczestniczenia. 

Course creator: Krystian Frącik

Powszechna Ochrona i Obrona Narodowa_Wykłady

Cele kursu: 

C1 – zapoznać studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu powszechnej ochrony i obrony państwa, procesów i czynników jakimi podlega w przestrzeni czasu ta dziedzina, zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym;

C2 – wykształcić umiejętność dokonania pogłębionej analizy oraz interpretacji wpływu określonych czynników oraz głównych aktorów sceny politycznej
i militarnej na środowiska bezpieczeństwa;

C3 – nabycie przez studentów umiejętności dyskutowania i prezentowania problemów i zależności bezpieczeństwa narodowego od wpływów zewnętrznych i działań własnych w zakresie powszechnej ochrony i obrony narodowej.

Course creator: Krystian Frącik