Wybrane zagadnienia prawa karnego i prawa wykroczeń (niest., sem. letni 2022/2023)
Wróbel Adam

Opis skrócony:

Zapoznanie z wybranymi, podstawowymi instytucjami prawa karnego materialnego, materialnego prawa wykroczeń i postępowania karnego.

Cele przedmiotu: nabycie wiedzy na temat wybranych zagadnień prawa karnego i prawa wykroczeń.


Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.


Plan zajęć: 
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=85739&gr_nr=1

Pan zajęć (podział na tygodnie):
https://usosweb.ujd.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPlanZajecPrzedmiotu&prz_kod=07-KSB-R-02-WZPK-W&cdyd_kod=22%2F23L&division=week

Podstawy prawa karnego (wykład, niestacj., rok akad. 2022/2023)
Wróbel Adam

Cele kształcenia określone dla przedmiotu:

- zapoznanie studentów z podstawowymi treściami, instytucjami oraz zagadnieniami z zakresu prawa karnego;

- zapoznanie studentów z materią wybranych przestępstw;

- zapoznanie studentów z podstawami odpowiedzialności karnej.


Materia wykładów:

- Zagadnienia organizacyjne. Wprowadzenie do prawa karnego. Podstawowe zagadnienia prawa karnego. Źródła prawa karnego.

- Odpowiedzialność karna. Zasady prawa karnego; pojęcie przestępstwa.

- Funkcje, zasady prawa karnego. Wykładnia przepisów prawa karnego. Struktura przestępstwa - wprowadzenie.

- Podmiot przestępstwa. Strona podmiotowa przestępstwa.

- Przedmiot przestępstwa. Strona przedmiotowa przestępstwa.

- Formy popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej - wybrane zagadnienia.

- Kary; środki karne i środki zabezpieczające - wybrane aspekty.

- Sądowy wymiar kary, zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa, przedawnienie oraz zatarcie skazania - wybrane elementy.

- Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

- Przestępstwa przeciwko mieniu.

- Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

- Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.

- Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

- Inne wybrane przestępstwa i zagadnienia.

- Inne wybrane przestępstwa i zagadnienia - ciąg dalszy. Podsumowanie. Zakończenie.Literatura podstawowa:

- Kodeks karny - tekst aktualny

- Akty normatywne oraz publikacje wskazane przez prowadzącego na zajęciach. 

Literatura uzupełniająca:

- Prawo karne - L. Gardocki (wyd. najnowsze)

- Prawo karne - red. A. Grześkowiak, K. Wiak (wyd. najnowsze)

- Prawo karne - M. Królikowski, R. Zawłocki (wyd. najnowsze).