Biologia z genetyka - laaboratorium
Bąbelewska Agnieszka, dr

Zasady 

  1. Na każde zajęcia student zobowiązany jest do przyniesienia karty pracy udostępnionej przez prowadzącego. 
  2. Student zobowiązany jest do merytorycznego przygotowania się do zajęć według literatury podanej przez prowadzącego zajęcia.
  3. Na każdych zajęciach rozpoczynających nowy temat studenci mogą być odpytani w celu sprawdzenia przygotowania się do zajęć.

 EFEKTY

 Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich efektów kształcenia

 EK _ 1 Wiedza sprawdzana jest na kolokwium – 2 kolokwia zbiorcze. Z każdego należy uzyskać ocenę min dst (3.0) . EK 1 to średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów

 EK – 2. Notatki w formie kart pracy sprawdzone na koniec zajęć. Kompletny zestaw.

 0,9 EK-1 + 0,1 EK – 2

 

 


 

 

1.