Współczesne nurty w opiece i resocjalizacji
Czerw Monika, dr

Celem przedmiotu są:

- uzyskanie podstawowej wiedzy na temat roli stymulowania działań twórczych w opiece i resocjalizacji.

- Wdrożenie studenta do samodzielnej pracy dydaktycznej oraz ciągłego udoskonalania własnego warsztatu pracy.

W ramach zajęć student poznaje zagadnienia tj.:

- Geneza i czynniki rozwoju współczesnych systemów resocjalizacyjnych – przemiany w podejściu do wychowania resocjalizującego.

- Ewolucja prawa karnego oraz pojęcie kary kryminalnej.

- Wybrane podejścia teoretyczne we współczesnym wychowaniu resocjalizującym oraz modele diagnozy i resocjalizacji.

- Współczesne modele postępowania z nieletnimi w Polsce.

- Teoria zróżnicowanego oddziaływania i jej wykorzystanie we resocjalizacji.

- Arteterapia, twórcza resocjalizacja, psychologia resocjalizacyjna – tendencje we współczesnym ujęciu resocjalizacji.

- Współczesna myśl resocjalizacyjna – baza teoretyczna i efekty twórczej resocjalizacji, pojęcie płynnej i dewiacyjnej tożsamości Anthony Giddensa.

- Struktury poznawcze i twórcze w procesie twórczej resocjalizacji: percepcja, emocje, motywacje, pamięć, myślenie, wyobraźnia.

- Współczesne wymogi wychowania moralnego dzieci i młodzieży.

- Znaczenie przestrzeni wirtualnej w kontekście przemian społecznych we współczesnej Europie.

Nowatorskie rozwiązania w opiece i resocjalizacji
Czerw Monika, dr

Cele przedmiotu

- Ukazanie nowych tendencji, podstaw, aktualnych problemów i zmian zachodzących w dziedzinie opieki i resocjalizacji.

- Wzbogacenie warsztatu pracy pedagogicznej.

- Umożliwienie wypracowania własnego oglądu zjawisk i przemian zachodzących współcześnie w pedagogice opiekuńczej i resocjalizacyjnej.

- Odrzucenie etykiet i schematów dotyczących kwestii opieki i resocjalizacji.


Arteterapia
Czerw Monika, dr

Cele przedmiotu:

1. Osiągnięcie przez studenta kompetencji potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w oparciu o wybrane metody pracy twórczej;

2. Zaznajomienie studenta z podstawowymi założeniami arteterapii i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce i pracy terapeutyczno - wychowawczej;

3. Wdrożenie studenta do samodzielnej pracy dydaktycznej oraz ciągłego udoskonalania własnego warsztatu pracy.


Nowatorskie rozwiązania w opiece i resocjalizacji 2022-2023
Czerw Monika, dr

W ramach zajęć student poznaje podobieństwa i różnice między zmianami a innowacjami. Zapoznaje się z cechami innowacji, czynnikami warunkującymi proces ich wdrażania, etapami wprowadzania nowatorskich rozwiązań itd. Ponadto kurs wprowadza w tematykę innowacyjnych rozwiązań w obrębie opieki i resocjalizacji wskazując na konkretne przykłady tzw. dobrych praktyk.

Metodyka resocjalizacji
Czerw Monika, dr

Kurs wprowadza studentów w zagadnienia związane z metodyką resocjalizacji, w tym ze stosownymi aktami prawnymi. Zadaniem kursu jest m. in. wprowadzenie w teoretyczne w podstawy metodyki resocjalizacji, a w tym m. in.: w obszary pedagogiki resocjalizacyjnej, etapy określania strategii postępowanie resocjalizacyjnego, podstawy konstruowania indywidualnych programów resocjalizacyjnych i wiele innych.