Podstawy mikroprzedsiębiorczości_Zima2023/2024
Kyrylych Tamara, dr

Celem zajęć jest: zaznajomienie studentów z warunkami i zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, poznanie zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Podstawy mikroprzedsiębiorczości przygotowują studentów do wypełniania aktywnej roli na rynku pracy, zarówno po stronie podaży, jak i po stronie popytu na pracę, rozwijają kompetencji społeczne, aby po zakończeniu zajęć student potrafił myśleć i działać w sposób etyczny i przedsiębiorczy.

Celem ćwiczeń jest omówienie procesu zakładania i prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania przykładów praktycznych z obszaru mikroprzedsiębiorczości, kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Matematyka_Ekonomia_zaoczne_Lato 2023/2024
Kyrylych Tamara, dr

Cele kształcenia:

C1: Przekazanie studentowi wiedzy merytorycznej z zakresu matematyki wyższej.

C2: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z logiki matematycznej, algebry liniowej oraz analizy matematycznej niezbędnej do ścisłego wyrażania myśli w formułowaniu problemów z zakresu zastosowań matematyki.

C3: Nabycie przez studenta umiejętności logicznego myślenia, poszukiwania źródeł brakującej wiedzy, jak również odkrywanie związków matematyki z innymi dziedzinami nauk.


Ekonomia matematyczna_ZIMA_23/24
Kyrylych Tamara, dr

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią modelowania matematycznego procesów ekonomicznych w skali mikro i makroekonomicznej.

Metodologia i planowanie badań w kosmetologii_Zima 23/24
Kyrylych Tamara, dr

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z metodologią i planowaniem badań w kosmetologii.

E3: Student potrafi analizować i interpretować dane statystyczne w kosmetologii wspomagając się odpowiednim oprogramowaniem.

Podstawy ekonomii_Zima 2023/2024
Kyrylych Tamara, dr

Celem wykładów jest zrozumienie podstawowych procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej i poznanie zasad sterowania nimi.

Celem ćwiczeń jest kształtowanie umiejętności pozyskiwania i interpretacji danych na temat zjawisk i procesów gospodarczych oraz podejmowania na ich podstawie racjonalnych ekonomicznie decyzji.

Elementy matematyki_Zima 23-24
Kyrylych Tamara, dr

Cele kształcenia:

C1: Przekazanie studentowi wiedzy merytorycznej z zakresu matematyki wyższej.

C2: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z logiki matematycznej, algebry liniowej oraz analizy matematycznej niezbędnej do ścisłego wyrażania myśli w formułowaniu problemów z zakresu zastosowań matematyki.

C3: Nabycie przez studenta umiejętności logicznego myślenia, poszukiwania źródeł brakującej wiedzy, jak również odkrywanie związków matematyki z innymi dziedzinami nauk.


Podstawy ekonomii_Informatyka_Zima 2022/2023
Kyrylych Tamara, dr

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej i poznanie zasad sterowania nimi

Arkusze kalkulacyjne
Kyrylych Tamara, dr

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL oraz nabycie umiejętności projektowanie arkuszy obliczeniowych z wykorzystaniem wbudowanych funkcji

Podstawy ekonomii
Kyrylych Tamara, dr

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej i poznanie zasad sterowania nimi

Elementy matematyki
Kyrylych Tamara, dr

Zaoczne_I rok_Rachunkowość i Podatki_semestr zimowy_rok akademicki 2022/2023

Cele kształcenia:

C1: Przekazanie studentowi wiedzy merytorycznej z zakresu matematyki wyższej.

C2: Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z logiki matematycznej, algebry liniowej oraz analizy matematycznej niezbędnej do ścisłego wyrażania myśli w formułowaniu problemów z zakresu zastosowań matematyki.

C3: Nabycie przez studenta umiejętności logicznego myślenia, poszukiwania źródeł brakującej wiedzy, jak również odkrywanie związków matematyki z innymi dziedzinami nauk.