Course image Ochrona gospodarki państwa
Krzak Andrzej, dr hab.

Cele:

- zapoznanie studentów z modelowaniem zarządzania pionem wywiadu konkurencyjnego przedsiębiorstwa;

- zapoznanie studentów z formami organizacyjnymi komórek kontrwywiadu konkurencyjnego i gospodarczego;

- zapoznanie studentów z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności informacyjnej w przedsiębiorstwie i w trakcie walki konkurencyjnej;

Metody kształcenia

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Konwersatorium – opracowanie i prezentacja referatów, dyskusja, debata;Gra strategiczna – działania zespołu wywiadu gospodarczego – pozyskiwanie informacji oraz opracowywanie dokumentacji.

Forma zaliczenia kursu: Zaliczenie na ocenę/ Konwersatorium – Wykonanie pracy zaliczeniowej wraz z ustaleniem oceny średniej z ocen cząstkowych; uzyskanie pozytywnej oceny z gry strategicznej.

Course image Wywiad i kontrwywiad
Krzak Andrzej, dr hab.

Wywiad i kontrwywiad

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa I stopień s. licencjackie.

Wykład /konwersatorium sem. 3 godziny 15/15 odpowiednio;

Celem przedmiotu jest:

C1 – Zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu organizacji i działalności służb specjalnych w XX i XXI wieku oraz ich wpływu na politykę bezpieczeństwa państwa i stosunki międzynarodowe.

C2 – Wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej analizy w zakresie działalności wywiadu i kontrwywiadu w strukturach bezpieczeństwa Polski oraz innych krajów.

C3 – Nabycie przez studentów umiejętności oceny kierunków działalności służb specjalnych III RP, uwzględniając istniejącą sytuację polityczną oraz inne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

C4 –  Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia dokumentów z zakresu wywiadu jawno źródłowego w kontekście istniejących zagrożeń.

C5 – Nabycie przez studentów umiejętności sporządzania ocen oraz kierowania zespołami analitycznymi w obszarze działań podejmowanych przez współczesne służby specjalne.

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie na ocenę


Course image Metodologia badań nad bezpieczeństwem
Krzak Andrzej, dr hab.

Rok / semestr:I stop./ 4

Warsztaty: 45 godz.

Zajęcia z zakresu Metodologii Badań nad bezpieczeństwem służą uzupełnieniu i rozszerzeniu wiedzy z zakresu nauk o polityce, bezpieczeństwie, historii, prawie, psychologii, socjologii z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji w odniesieniu do szeroko rozumianego środowiska w skali wewnętrznej i zewnętrznej. Poprzez nabycie umiejętności: gromadzenia i korzystania ze źródeł, rzeczowej oraz profesjonalnej jasnej prezentacji posiadanej wiedzy, a ponadto posługiwania się podstawową terminologią z zakresu nauk o bezpieczeństwie, teorii wojen i wojskowości oraz politologiczną studenci otrzymują niezbędną wiedzę, która jest im niezbędna w toku studiów, a zwłaszcza konstruowania opracowań analitycznych i naukowych.

Tym samym są w stanie samodzielnie i w zespołach realizować podstawowe i złożone zadania obejmujące analizę materiałów oraz ich opracowanie z zastosowaniem aparatu naukawego.


Course image Seminarium magisterskie
Krzak Andrzej, dr hab.

Seminarium magisterskie

Rok 1-2, se. 2-4 Liczba godzin 30-30-30

Cele przedmiotu

C1 – Zapoznanie się studentów z podstawami badań, metodologią i podstawowymi narzędziami analizy w zakresie współczesnej nauki o bezpieczeństwie.

C2 – Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, politycznymi, kulturowymi, gospodarczymi i in. współczesnej problematyki bezpieczeństwa.

C3 – Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się aparatem naukowym.

C4 - Nabycie przez studentów umiejętności pracy z tekstem (polskim i w języku podstawowym dla nauk społecznych) a także formułowania prostych hipotez i wniosków na podstawie analizy źródeł.

C5 - Nabycie przez studentów umiejętności pisania poprawnej metodologicznie i merytorycznie pracy oraz i przygotowanie merytoryczne do obrony pracy.
Treści programowe:

Nauka – istota i klasyfikacja - wieloznaczność pojęcia nauki; cele nauki i poznania naukowego; funkcje nauki; treść nauki; zasady i czynności poznania naukowego, teoria naukowa; podejścia naukowe; proces badawczy; klasyfikacja nauk; stopnie, tytuły i stanowiska naukowe)

Proces badań naukowych. Problemy, hipotezy i zmienne w procesie badań naukowych - sytuacja problemowa, sens i sposób wyrażania problemu naukowego, hipotezy wstępne, robocze i naukowe, rodzaje hipotez, zmienne badawcze, współzmienność, wskaźniki, ich rodzaje i znaczenie.

Ogólne Podstawy metodologii z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Metody badawcze w naukach o bezpieczeństwie, politologicznych i historycznych.

Wykorzystanie materiałów źródłowych w pracach naukowych.

Koncepcja pracy naukowej - problem badawczy, pytania i tezy badawcze; hipoteza badawcza.

Aparat badawczy. Rodzaje i konstrukcja i zastosowanie przypisów, cytowania.

Typografia pracy naukowej - wstęp i zakończenie.

Konstrukcja bibliografii i pracy naukowej.


Course image Służby specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa
Krzak Andrzej, dr hab.

C1 – Zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu organizacji i działalności służb specjalnych w XX i XXI wieku oraz ich wpływu na politykę bezpieczeństwa państwa i stosunki międzynarodowe.

C2 – Wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej analizy w zakresie działalności wywiadu i kontrwywiadu w strukturach bezpieczeństwa Polski oraz innych krajów.

C3 – Nabycie przez studentów umiejętności oceny kierunków działalności służb specjalnych III RP, uwzględniając istniejącą sytuację polityczną oraz inne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

C4 –  Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia dokumentów z zakresu wywiadu jawno źródłowego w kontekście istniejących zagrożeń.

C5 – Nabycie przez studentów umiejętności sporządzania ocen oraz kierowania zespołami analitycznymi w obszarze działań podejmowanych przez współczesne służby specjalne.
Liczba godzin:
Wykład 15
Konwersatorium: 30
Zakończenie Egzamin

Course image Konsultacje 2022/2023
Krzak Andrzej, dr hab.

Konsultacje w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym będą się odbywać w terminach:

poniedziałek godz. 19.45-20.30

wtorek godz. 13.45-15.45

Możliwa jest zmiana powyższych terminów o czym studenci zostaną powiadomieni w komunikacie na stronie enauka w zakładce Konsultacje.

Course image Metodologia badań nad bezpieczeństwem Mgr
Krzak Andrzej, dr hab.

Cele:

C1 – Zapoznanie się studentów z podstawami badań, metodologią i podstawowymi narzędziami analizy w zakresie współczesnej nauki o bezpieczeństwie.

C2 – Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, politycznymi, kulturowymi, gospodarczymi i in. współczesnej problematyki bezpieczeństwa.

C3 – Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się aparatem naukowym.

C4 - Nabycie przez studentów umiejętności pracy z tekstem (polskim i w języku podstawowym dla nauk społecznych) a także formułowania prostych hipotez i wniosków na podstawie analizy źródeł.

C5 - Nabycie przez studentów umiejętności pisania poprawnej metodologicznie i merytorycznie pracy oraz i przygotowanie merytoryczne do obrony pracy.