Course image System bezpieczeństwa narodowego
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.


Course image Teoria bezpieczeństwa
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, celami i treściami bezpieczeństwa, typologią bezpieczeństwa, podstawowymi problemami bezpieczeństwa, przedstawienie założeń koncepcji bezpieczeństwa różnych państw oraz wskazanie aktualnych mechanizmów i ocenienie tendencji w sferze bezpieczeństwa;

Zapoznanie studentów z istotą i funkcjami współczesnego bezpieczeństwa oraz rolą, strukturą i koncepcją działania NATO, UE oraz innych instytucji w globalnym i europejskim środowisku bezpieczeństwa;

Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu;


Course image Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji
Gregorczyk Dariusz, dr

 - zapoznanie studentów z modelowaniem zarządzania pionem analizy wywiadu;

- zapoznanie studentów z formami organizacyjnymi komórek wywiadu oraz kontrwywiadu klasycznego oraz konkurencyjnego i gospodarczego;

- zapoznanie studentów z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności analitycznej, informacyjnej w strukturach państwa, przedsiębiorstwie i w trakcie walki konkurencyjnej;

- nauczanie wykorzystania wybranych metod i form analizy wywiadowczej - klasyczny cykl wywiadowczy;

- kształtowanie umiejętności praktycznego sporządzania materiałów analitycznych.