Gry wojenne i strategiczne
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie się studentów z podstawami teorii gier w badaniach zjawisk właściwych dla współczesnej nauki o bezpieczeństwie.

Zapoznanie się studentów z uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, politycznymi, kulturowymi, gospodarczymi i in. wykorzystywanymi w procesach decyzyjnych w grach strategicznych.

Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się podstawowym aparatem naukowym.

Nabycie przez studentów umiejętności analizy politycznej i geopolitycznej z wykorzystaniem wielu czynników prawdopodobieństwa.

Nabycie przez studentów umiejętności pisania poprawnej analizy, budowania strategii i taktyki oraz podejmowania na tej podstawie decyzji o charakterze politycznym, militarnym i gospodarczym.


Służby specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu organizacji i działalności służb specjalnych w XX i XXI wieku oraz ich wpływu na politykę bezpieczeństwa państwa i stosunki międzynarodowe.

Wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej analizy w zakresie działalności wywiadu i kontrwywiadu w strukturach bezpieczeństwa Polski oraz innych krajów.

Nabycie przez studentów umiejętności oceny kierunków działalności służb specjalnych III RP, uwzględniając istniejącą sytuację polityczną oraz inne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia dokumentów z zakresu wywiadu jawno źródłowego w kontekście istniejących zagrożeń.

Nabycie przez studentów umiejętności sporządzania ocen oraz kierowania zespołami analitycznymi w obszarze działań podejmowanych przez współczesne służby specjalne.


Bezpieczeństwo wewnętrzne
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie studentów z procesem kształtowania się polskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w XX wieku;

Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi funkcjonowania organów i instytucji wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa na przykładzie RP;

Wykształcenie u studentów umiejętności sporządzania analizy politologicznej w odniesieniu do problematyki związanej z oceną sytuacji kryzysowych i reagowaniem na nie;

Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu roli i zadań administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa RP;

Nabycie przez studentów umiejętności i nawyków sprzyjających postawom, które rozumieją zakres odpowiedzialności i konieczność posiadania sprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.


System bezpieczeństwa narodowego
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.


Teoria bezpieczeństwa
Gregorczyk Dariusz, dr

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, celami i treściami bezpieczeństwa, typologią bezpieczeństwa, podstawowymi problemami bezpieczeństwa, przedstawienie założeń koncepcji bezpieczeństwa różnych państw oraz wskazanie aktualnych mechanizmów i ocenienie tendencji w sferze bezpieczeństwa;

Zapoznanie studentów z istotą i funkcjami współczesnego bezpieczeństwa oraz rolą, strukturą i koncepcją działania NATO, UE oraz innych instytucji w globalnym i europejskim środowisku bezpieczeństwa;

Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu;


Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji
Gregorczyk Dariusz, dr

 - zapoznanie studentów z modelowaniem zarządzania pionem analizy wywiadu;

- zapoznanie studentów z formami organizacyjnymi komórek wywiadu oraz kontrwywiadu klasycznego oraz konkurencyjnego i gospodarczego;

- zapoznanie studentów z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności analitycznej, informacyjnej w strukturach państwa, przedsiębiorstwie i w trakcie walki konkurencyjnej;

- nauczanie wykorzystania wybranych metod i form analizy wywiadowczej - klasyczny cykl wywiadowczy;

- kształtowanie umiejętności praktycznego sporządzania materiałów analitycznych.