Praca z ofiarami i sprawcami przestępstw - studia niestacjonarne 2022/2023
Kopiec Marek, mgr

- Zapoznanie studenta z uprawnieniami osób pokrzywdzonych przestępstwem
- Zapoznanie studentów z formami pomocy i wsparcia skierowanych do ofiar przestępstw
- Wyposażenie w umiejętności interweniowania w sytuacji bycia świadkiem przemocy i umiejętności rozmawiania z ofiarą i sprawcą przemocy.
- Kształtowanie umiejętności projektowania działań pomocowych i sporządzania indywidualnego planu pracy zarówno z ofiarą przemocy, jak i sprawcą.

DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA NIESTACJONARNE 2022/2023
Kopiec Marek, mgr

Głównym celem przedmiotu jest:

1. Zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie rozumienia wieloaspektowości i złożoności procesu skutecznej diagnozy w resocjalizacji, posługiwania się podstawowymi pedagogicznymi metodami, technikami i narzędziami diagnostycznymi oraz interpretowania wyników badań diagnostycznych.

2. Kształtowanie umiejętności przeprowadzania diagnozy z wykorzystaniem podstawowych technik: wywiadu, obserwacji, skali, ankiety.


DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA STACJONARNE
Kopiec Marek, mgr

Głównym celem przedmiotu jest:

1. Zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie rozumienia wieloaspektowości i złożoności procesu skutecznej diagnozy w resocjalizacji, posługiwania się podstawowymi pedagogicznymi metodami, technikami i narzędziami diagnostycznymi oraz interpretowania wyników badań diagnostycznych.

2. Kształtowanie umiejętności przeprowadzania diagnozy z wykorzystaniem podstawowych technik: wywiadu, obserwacji, skali, ankiety.


Praca z ofiarami i sprawcami przestępstw. - studia niestacjonarne 2022/2023
Kopiec Marek, mgr

- Zapoznanie studenta z uprawnieniami osób pokrzywdzonych przestępstwem
- Zapoznanie studentów z formami pomocy i wsparcia skierowanych do ofiar przestępstw
- Wyposażenie w umiejętności interweniowania w sytuacji bycia świadkiem przemocy i umiejętności rozmawiania z ofiarą i sprawcą przemocy.
- Kształtowanie umiejętności projektowania działań pomocowych i sporządzania indywidualnego planu pracy zarówno z ofiarą przemocy, jak i sprawcą.

Praca z ofiarami i sprawcami przestępstw. - Studia stacjonarne.
Kopiec Marek, mgr

- Zapoznanie studenta z uprawnieniami osób pokrzywdzonych przestępstwem
- Zapoznanie studentów z formami pomocy i wsparcia skierowanych do ofiar przestępstw
- Wyposażenie w umiejętności interweniowania w sytuacji bycia świadkiem przemocy i umiejętności rozmawiania z ofiarą i sprawcą przemocy.
- Kształtowanie umiejętności projektowania działań pomocowych i sporządzania indywidualnego planu pracy zarówno z ofiarą przemocy, jak i sprawcą.

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki całkowitej. Studia stacjonarne
Kopiec Marek, mgr

Zajęcia z Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki całkowitej mają na celu:

1. Nabycie przez studenta wiedzy o funkcjonowaniu, celach i zadaniach wybranych instytucji opieki całkowitej.

2. Osiągnięcie umiejętności rozpoznawania potrzeb wychowanków i pensjonariuszy przebywających w placówkach opieki całkowitej.

3. Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z wybranymi grupami podopiecznych.

4. Poznanie metod, form pracy, analizowanie sytuacji wychowawczych.

Kryminologia z elementami wiktymologii
Kopiec Marek, mgr

Poznanie i uszeregowanie wiedzy z zakresu kryminologii jako nauki oraz poznanie elementów wiktymologii.