Help with Search courses

Seminarium magisterskie

Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania pracy dyplomowej (zasady korzystania z literatury i cytowania jej, metody opracowania wyników, kształcenia umiejętności ich przedstawiania, posługiwanie się językiem naukowym) jak również nabycie umiejętności prezentowania wybranej tematyki z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Po zakończeniu zajęć

 Student posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania i przedstawiania prezentacji multimedialnych lub posterowych, dotyczących zagadnień związanych z żywnością i żywieniem człowieka, umiejętnie korzystając z dostępnych źródeł literaturowych.

Student potrafi zgromadzić aktualną literaturę z zakresu żywności i żywienia człowieka, poddać ją krytycznej analizie i właściwie wykorzystać w interpretacji problematyki dotyczącej żywienia człowieka i dietetyki.

Rola microbiota jelitowej i wpływ na zdrowie ludzi

Celem kursu jest Zapoznanie studentów z rolą mikrobioty jelit oraz jej wpływem pozytywnym i negatywnym na organizm człowieka.

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku studiów, kierunku Dietetyka.

Główne tematy kursu:

Kształtowanie się mikrobioty przewodu pokarmowego człowieka.

Rozkład mikrobioty w przewodzie pokarmowym.

Czynniki wpływające na modyfikację mikrobioty.

Funkcje mikrobioty jelit.

Wpływ mikrobioty jelit na zdrowie ludzi.