Polityka Społeczna w UE
Majer Ryszard, prof

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy z zakresu kształtowania polityki społecznej w Europie i Unii Europejskiej

Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy z zakresu definiowania modeli polityki społecznej poszczególnych krajów europejskich

Nabycie przez studenta pogłębionej umiejętności analizowania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dla europejskiej polityki społecznej.

Treści Programowe:

Unia Europejska (historia, traktaty, instytucje polityczne UE, polityki UE – polityki funkcjonalne)

Polityka społeczna w UE (polityka spójności społecznej w UE, strategia integracji społecznej).

Europejskie podmioty działania w zakresie polityki społecznej:

- Unia Europejska: podmioty polityki społecznej w UE; instrumenty polityki społecznej UE (fundusze europejskie); ustawodawstwo socjalne; wspólnotowa polityka zatrudnienia; swobodny przepływ pracowników; praca w UE, bezrobocie; ochrona socjalna; walka z ubóstwem; równość kobiet i mężczyzn, polityka migracyjna, edukacja, ekologia.

- Rada Europy: Europejska Karta Społeczna z 1961 r. oraz rewizje Karty, kategorie praw społecznych i metody ich ochrony, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Komisja Praw Człowieka, Podstawowe dokumenty Rady Europy w zakresie polityki społecznej.

- Modele polityki społecznej w Unii Europejskiej.

- Finansowanie polityki społecznej w Unii Europejskiej

- Polityka społeczna jako nauka (przegląd badań, problemy społeczne i sposoby ich badania/diagnozowania, mini projekt badawczy)