Course image Wolontariat w pomocy społecznej
Rodzik Jarosław, dr
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat wolontariatu w pomocy społecznej. Podczas zajęć, które obejmują 18 godzin ćwiczeń, realizowane są trzy zasadnicze cele:1. Umiejętność korzystania z literatury, samodzielnego wyszukiwania, analizowania i interpretowania informacji.2. Umiejętność dyskusji i werbalnego prezentowania wiedzy.3. Umiejętność pracy w zespole.

Stawiamy sobie również kilka celów szczegółowych: student powinien posiąść elementarną wiedzę dotyczącą pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Oprócz tego powinien zdobyć elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego. Ostatni cel sprowadza się do tego, że student powinien potrafić dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej. 

W ramach wykładu poruszam następujące zagadnienia: definicja wolontariatu i pomocy społecznej, Ustawa o wolontariacie, historia wolontariatu, zagadnienie dobroczynności, wolontariat w Polsce, zagadnienie płacy a wolontariat, rodzaje wolontariatu – wolontariat opiekuńczy i akcyjny, proces rekrutacji kandydatów do wolontariatu, przygotowanie i szkolenie wolontariuszy, zagadnienie konfliktu w pracy wolontariuszy, wolontariat jako misja, prawa i obowiązki wolontariuszy, zagadnienie formacji stałej w wolontariacie, sposoby rozwiązywaniakonfliktów w pracy wolontariuszy, problemy praktyczne w różnych obszarach pracy wolontariusza.


Course image Zagadnienie przywództwa w pracy socjalnej
Rodzik Jarosław, dr

Wykład Zagadnienie przywództwa w pracy socjalnej służy przybliżeniu słuchaczom podstawowej wiedzy na temat miejsca i funkcji lidera w tej specyficznej formie pracy. Podstawowe cele które stawiane są studentom to: umiejętność podjęcia dyskusji w kwestiach szczegółowych odnoszących się do przywództwa w grupie i znajomość literatury przedmiotu. 

Teorie przywództwa powinny stanowić nieodłączny element programu studiów z pracy socjalnej. Literatura na ten temat jest bardzo obfita. Zagadnienia te obok wymiaru teoretycznego, mają również wymiar praktyczny. Od lidera w grupie zależy nie tylko efekt finalny procesu socjalizacji, ale również jakość relacji w grupie. W ramach wykładu stawiam studentom konkretne cele do zrealizowania: zdobycie ogólnej wiedzy na temat teorii przywództwa i jej znaczenia dla sprawnego funkcjonowania grupe; student swobodnie porusza się w kwestiach szczegółowych teorii przywództwa: typy przywództwa, typy i zadania liderów, zagadnienie autorytetu, konfliktu w grupie, teorii konsensusu, zasad komunikacji; potrafi krytycznie diagnozować sytuację w organizacji, wpływać na kształtowanie postaw przyczyniających się do jej sprawnego rozwoju; zdobyta wiedza z zakresu teorii przywództwa przygotowuje go do pełnienia różnych ról społecznych. 

Osiągnięciu tych celów służą realizowane tematy wykładów, m.in. : wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Podanie literatury głównej i pomocniczej, omówienie karty przedmiotu i zasad oceniania; przegląd teorii przywództwa. Definicje przywództwa. Behawioralne i sytuacyjne podejście do przywództwa. 

Lider w organizacji – miejsce i zadania; interdyscyplinarny aspekt teorii przywództwa. Psychologia społeczna, socjologia organizacji a teorie przywództwa; Rodzaje i źródła władzy w organizacji. Władza liniowa i funkcjonalna. Typologia przywództwa według Maxa Webera

Zagadnienie autorytetu przywódcy. Związek autorytetu z przywództwem. Autorytet formalny i nieformalny; Teorie motywacji. Definicja. Teoria popędów. Teoria potrzeb A. Maslova. Teoria dwuczynnikowa Herzberga. Współczesne poglądy na zagadnienie motywacji; zasady sprawnego budowania i funkcjonowania organizacji. Czynniki ułatwiające i utrudniające jej funkcjonowanie. Zadania liderów w tym zakresie i potencjalne pułapki. 

Konflikt w organizacji; konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Teorie konsensusu; przywództwo a kultura organizacyjna. Definicje i ujęcia. Model E. Scheina. Artefakty i ich miejsce w teoriach przywództwa. Artefakty kulturowe i behawioralne; Zasady komunikacji w organizacji. Lider jako zarządzający komunikacją; zagadnienie kontroli organizacyjnej. Sposoby kontroli społecznej


Course image Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Rodzik Jarosław, dr

Przedmiot Marginalizacja i wykluczenie społeczne stanowi integralną część studiów na kierunku Praca socjalna. Celem jest zapoznanie studentów z z podstawowymi pojęciami związanymi z marginalizacją i wykluczeniem społecznym, zrozumienie przed studentów przyczyn i skutków marginalizacji i wykluczenia. Studenci powinni zrozumieć potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych.