Obraz kursu Przedmiot z obszaru nauk społecznych do wyboru - Socjologia pracy
Kowal Katarzyna, dr

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjologii pracy. Podczas zajęć omówiony zostanie charakter i zakres zmian zachodzących w życiu gospodarczym oraz to, w jaki sposób zmiany w strukturze rynku pracy wpływają na życie prywatne jednostek i rodzin. Przedstawiony zostanie również problem wpływu warunków pracy na osobowość jednostek.

Obraz kursu Socjologia zdrowia i ciała
Kowal Katarzyna, dr
Celem kursu jest:
1. Dostarczenie studentom wiedzy na temat genezy, istoty, przedmiotu badań socjologii zdrowia i socjologii ciała ludzkiego oraz ich miejsca wśród innych subdyscyplin socjologicznych.
2. Omówienie współczesnych zjawisk i procesów związanych ze zdrowiem oraz przemian historycznych i społecznych wpływających na obecny status ciała.
3. Zaprezentowanie studentom warsztatu metodologicznego socjologii zdrowia i socjologii ciała ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik badań socjologicznych przydatnych w praktyce kosmetologa.
 4. Dostarczenie studentom bodźców do indywidualnej refleksji nad prozdrowotnym stylem życia w relacji do własnego ciała