Wychowanie fizyczne i sport w resocjalizacji
Marzec Arkadiusz, dr hab.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania aktywności fizycznej w procesach socjalizacji i resocjalizacji oraz kształtowanie kreatywnej postawy i umiejętności analizy zjawisk społecznych.


Integracja społeczna z elementami profilaltyki
Marzec Arkadiusz, dr hab.

Celem przedmiotu jest zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu rozumienia problemów osób wykluczonych społecznie, strategii postępowania na różnych szczeblach w środowisku lokalnym, zapoznanie studentów  z zadaniami na różnych etapach w zakresie wykluczenia i integracji, profilaktyki społecznej, pracy socjalnej i wsparcia społecznego na różnym poziomie. Znajomość prawnych i organizacyjnych podstaw działań na rzecz walki z wykluczeniem  Znajomość strategie i poziomy działań profilaktycznych w tym sektora publicznego i pozarządowego w działalność integracyjną i profilaktyczną oraz aktywność fundacji i stowarzyszeń we wsparcie społeczne. Przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów w zakresie pomocy klientowi oraz uwrażliwienie ich na potrzeby odbiorców i ich role w procesie działań pomocowych.