Obraz kursu Chemia żywności - wykład
Kapuśniak Janusz, prof.

Treści programowe:
1. Zakres chemii żywności. Budowa i skład chemiczny żywności. Wprowadzenie
2. Woda jako składnik żywności. Woda pitna
3. Sacharydy w żywności i ich właściwości funkcjonalne
4. Tłuszcze, ich charakterystyka i właściwości tłuszczów jadalnych
5. Białka i surowce białkowe
6. Niebiałkowe związki azotowe. Składniki mineralne
7. Barwniki. Substancje zapachowe
8. Związki prozdrowotne i antyżywieniowe
9. Polifenole. Dodatki do żywności
10. Witaminy. Tłuszcz mleczny
11. Alergeny żywności, skażenia żywności, mutagenne i rakotwórcze składniki żywności
12. Interakcje składników żywności.
13. Zmiany zachodzące podczas przechowywania i przetwarzania żywności

Obraz kursu Chemia z elementami chemii żywności
Kapuśniak Janusz, prof.

1. Podstawy budowy atomu, cząsteczki, typy wiązań chemicznych. Układ okresowy pierwiastków.

2. Reakcje w roztworach wodnych – dysocjacja, hydroliza. Rozpuszczalność, stężenia roztworów, pH.

3. Budowa i właściwości wybranych związków nieorganicznych (tlenki, kwasy, zasady, sole).

4. Podstawy chemii organicznej – nazewnictwo i właściwości wybranych grup związków organicznych (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne, aminy, amidy i aminokwasy). Izomeria związków organicznych.

5. Zakres chemii żywności. Budowa i skład chemiczny żywności. Wprowadzenie

6. Woda jako składnik żywności. Woda pitna

7. Sacharydy w żywności i ich właściwości funkcjonalne

8. Tłuszcze, ich charakterystyka i właściwości tłuszczów jadalnych

9. Białka i surowce białkowe

10. Witaminy. Składniki mineralne

11. Barwniki. Substancje zapachowe

12. Alergeny żywności, skażenia żywności, mutagenne i rakotwórcze składniki żywności

13. Interakcje składników żywności

14. Zmiany zachodzące podczas przechowywania i przetwarzania żywności