Help with Search courses

Historia filozofii nowożytnej II


Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z następującą po Kancie historią filozofii nowożytnej. Końcem omawianego okresu   są poglądy Nietzschego. Chcemy dostrzec  związki między myślą nowożytną a duchowymi i kulturowymi fundamentami Europy. Podkreślić ciągłość problemów filozoficznych i rozwój udzielanych odpowiedzi. Analiza omawianych poglądów ma kształtować otwartą i jednocześnie  krytyczną postawę w stosunku do prezentowanych treści. Ma wskazywać racjonalność prezentowanych stanowisk przez skoncentrowanie się na uzasadnieniach udzielanych odpowiedzi.


Course creator: Ryszard Miszczyński

Erystyka i sztuka argumentacji

Podczas zajęć definiowane są i ćwiczone podstawowe techniki erystyczne. Całość opiera się na elementarnej znajomości logiki pragmatycznej.

Cele przedmiotu:

Przekazanie elementarnej wiedzy o dyskusji i jej rodzajach, o obowiązujących zasadach, technikach prowadzenia sporu.

Umiejętność dostrzegania logicznych i nielogicznych sposobów perswazji

Krytyczna ocena dostrzeganych technik dyskusji

Praktyczne sposoby reagowania na nielojalne sposoby dyskusji.

Świadomość perswazyjnego znaczenia komunikacji werbalnej


Course creator: Ryszard Miszczyński

Logika ogólna (pragmatyczna) I

Podczas zajęć poznajemy, czym jest logika pragmatyczna, zaznajamiamy się z jej podstawowymi pojęciami, teoriami. Dużą uwagę zwracam na zdobycie intuicji leżących u podstaw tych pojęć. Tę rolę odgrywają  omawiane liczne przykłady. Student także powinien je samodzielnie rozwiązywać. Bardzo ważna jest umiejętność wykorzystywania zdobywanej wiedzy 


Po kłopotach z komunikacja na "b-b-b" zajęcia odbywały się na skype

Course creator: Ryszard Miszczyński