Help with Search courses

Pracownia dyplomowa

Realizowana tematyka

Eksperymentalne i teoretyczne badania struktur molekularnych i widm oscylacyjnych.

Course creator: Barbara Morzyk-Ociepa

Chemia nieorganiczna I

Realizowana tematyka

Struktura cząsteczek: struktury Lewisa (reguła oktetu, rezonans, ładunek formalny), model VSEPR (odpychanie się par elektronowych powłoki walencyjnej), teoria wiązań walencyjnych (hybrydyzacja i zlokalizowany model elektronowy), teoria orbitali molekularnych (homonuklearne cząsteczki dwuatomowe, rząd wiązania, wybrane heteronuklearne cząsteczki dwuatomowe, wybrane cząsteczki wieloatomowe ze zdelokalizowanymi orbitalami). Systematyka pierwiastków s- i p-elektronowych. Wybrane zagadnienia z systematyki pierwiastków d-elektronowych (chrom, mangan, żelazo, nikiel, miedź, srebro). Wybrane zagadnienia z elektrochemii.


Course creator: Barbara Morzyk-Ociepa

Spektroskopia oscylacyjna

Realizowana tematyka

Wprowadzenie do spektroskopii molekularnej i spektroskopii oscylacyjnej. Model oscylatora harmonicznego w ujęciu klasycznym i kwantowym. Model oscylatora anharmonicznego. Reguły przejść dla spektroskopii w podczerwieni. Obliczanie stałych siłowych i częstości drgań dla układów wieloatomowych. Analiza współrzędnych normalnych metodą GF Wilsona. Obliczenia widm oscylacyjnych metodami ab initio i teorii funkcjonałów gęstości dla molekuł wieloatomowych. Klasyfikacja drgań normalnych. Widma IR złożonych cząsteczek. Techniki pomiarowe stosowane spektroskopii w podczerwieni. Widma normalnego i rezonansowego efektu Ramana. Zastosowanie teorii grup do określania liczby drgań normalnych różnych typów symetrii oraz reguł wyboru.


Course creator: Barbara Morzyk-Ociepa

Chemia nieorganiczna II

Realizowana tematyka

Związki kompleksowe pojęcia podstawowe i nomenklatura. Izomeria oraz równowagi w roztworach związków kompleksowych. Teoria VSEPR dla kompleksów i teoria pola krystalicznego dla kompleksów o symetrii Oh. Deformacje kompleksów oktaedrycznych oraz teoria pola krystalicznego dla innych symetrii (kompleksy: tetraedryczne, płaskie kwadratowe, rozszczepienie poziomów d w polu piramidy kwadratowej, bipiramidy trygonalnej i pentagonalnej). Zastosowanie teorii grup do badania możliwości nakładania się i mieszania orbitali dla cząsteczek o symetrii C2v, C3v, D3h, D4h, Td, Oh, iloczyny proste – najogólniejsze reguły. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii koordynacyjnej. Kompleksy oktaedryczne ze zdelokalizowanymi orbitalami oraz schematy poziomów energetycznych. Termy atomowe oraz wybrane diagramy korelacyjne i wybrane widma elektronowe pierwiastków metali d-elektronowych. Związki metali przejściowych zawierające wiązania metal-metal, klastery. Wielojądrowe karbonylki, nitrozylki i ich pochodne, niższe halogenki i tlenki. Kompleksy metali przejściowych z węglowodorami (wybrane przykłady kompleksów alkenowych, acetylenowych, dienowych, polienowych i cyklopolienowych oraz z węglowodorami aromatycznymi). Systematyka pierwiastków d- i f-elektronowych.

Course creator: Barbara Morzyk-Ociepa