Help with Search courses

Etyka - ćwiczenia

Lektura tekstów głównych postaci w dziejach etyki i fragmentów ważniejszych tekstów problemowych etyki współczesnej.

Course creator: Ryszard Wiśniewski

Problemy filozofii współczesnej

Przegląd głównych kierunków filozofii współczesnej oraz problemów wniesionych przez nie do współczesnej kultury.

Course creator: Ryszard Wiśniewski

Etyka

Celem wykładu jest:

- wprowadzenie w podstawowe pojęcia, problemy, teorie i funkcje etyki jako nauki filozoficznej;

- ukazanie problematyki formułowanych w życiu ocen i norm postępowania osób w kontekście głównych historycznych teorii moralności oraz teorii i systemów etycznych;

- przedstawienie złożoności wyboru moralnego w kontekście relacji między teoretyczną i praktyczną funkcją etyki.

Celem ćwiczeń jest przegląd i dyskusja głównych doktryn etycznych w dziejach filozofii.


Course creator: Ryszard Wiśniewski

Wybrane problemy antropologii współczesnej

Antropologia jako dyscyplina filozoficzna odwiecznie poszukuje adekwatnej odpowiedzi na pytanie o istotę człowieka, jego miejsce w przyrodzie, kosmosie, kulturze, przygodności ludzkiego życia.

Kurs obejmuje: 

1.Omówienie podstawowych pojęć i historycznie ukształtowanych problemów antropologii filozoficznej.

2. Analizę współczesnych problemów antropologii filozoficznej w perspektywie naturalistycznej i transgresywnej.

3.Analizy wybranych problemów egzystencjalnych (hedonizm, cierpienie, śmierć, poszukiwanie sensu życia)

 


Course creator: Ryszard Wiśniewski

Seminarium magisterskie

Seminarium przygotowuje do przemyślenia wyboru tematu pracy magisterskiej, umiejętności gromadzenia i analizy literatury w zakresie obranego tematu, kształci umiejętności warsztatowe niezbędne do przygotowania pracy i jej obrony na egzaminie magisterskim

Course creator: Ryszard Wiśniewski