Help with Search courses

Matematyka w zastosowaniach chemicznych

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów wykonywania obliczeń opartych o podstawowe prawa chemii, niezbędnych zarówno w pracach laboratoryjnych, analityce jak i w zastosowaniach przemysłowych. Przedmiot ma na celu nauczenie z korzystania z podstawowych metod rachunku błędów, metod oceny dokładności, nabycie umiejętności zaokrąglania wyników pomiarów i wyliczeń, oraz ich niepewności.  


Po ukończeniu kursu, student  potrafi  w oparciu o podstawowe prawa chemiczne, prawa gazowe, poprawnie wykonać obliczenia związane z wyznaczaniem składu związków na podstawie danych eksperymentalnych, ilości substratów czy produktów reakcji w zgodzie z przebiegiem reakcji, wyznacza wydajność reakcji, masy i objętości reaktantów oraz posługuje się umiejętnością różnych sposobów wyrażania stężeń roztworów. Wykonuje obliczenia związane z rozpuszczalnością mieszanin związków chemicznych w roztworach. Student potrafi na podstawie przeprowadzonych wyliczeń oszacowywać efekty cieplne towarzyszące reakcjom chemicznym w oparciu o zasady termodynamiki. Potrafi prowadzić obliczenia wykorzystujące zjawisko równowagi jonowej w roztworach czy stałej i stopnia dysocjacji, swobodnie operuje pojęciami stężeń roztworów w prowadzonych obliczeniach. Po realizacji kursu, student szacuje zakresy błędów pomiarów korzystając z podstawowych metod rachunku błędów. Potrafi wyznaczać niepewności pomiarowe i zaokrąglać wyniki.


Course creator: Anna Jezuita