Help with Search courses

Licencjacka pracowania dyplomowa – grafika użytkowa 2d – semestr zimowy 2020/2021

Zajęcia w licencjackiej pracowni artystycznej prowadzą do podsumowania trzyletniej edukacji z efektów zdobytych i przyswojonych umiejętności, w całym cyklu kształcenia studiów pierwszego stopnia.

Zakończeniem kształcenia na tym etapie studiów jest zrealizowanie licencjackiej pracy artystycznej, która będzie wyrazem zainteresowań, preferencji i predyspozycji studenta w obszarze szeroko pojętej grafiki użytkowej. Efektem finalizującym ten etap jest np. realizacja opracowania graficzne wybranej książki, bądź stworzenie autorskiego opracowania książki, zestawu plakatów, opracowania typograficznego własnego wzoru fontu, itp. Stworzenie portfolio dokumentującego dorobek artystyczny, obejmujący wybrane realizacje z obszaru rysunku, grafiki warsztatowej, grafiki użytkowej, fotografii. Zaopatrzenie realizacji dyplomowej w autoreferat , autorski komentarz do realizowanego dyplomu oraz esej, będący pisemną formą autorskiej wypowiedzi na wybrany temat z obszaru szeroko rozumianej historii grafiki, współczesnych form projektowania użytkowego.

Dopełnieniem realizacji jest aneks. Autorska forma prezentacji wybranego tematu, realizacji warsztatowej: rysunek, grafika warsztatowa inne.

Wybór tematu: student w porozumieniu z promotorem dokonuje ustalenia tematu oraz zakresu realizacji dyplomowej.

Literatura: Literatura wybrana indywidualnie, w odniesieniu do określonego tematu prac licencjackich studentów. Internet.Course creator: Zdzisław Wiatr

Proseminarium pracy teoretycznej.

Seminarium służy do przygotowania pracy dyplomowej – magisterskiej.

Zajęcia przygotowujące studentów do prowadzenia badań i konstruowania pracy naukowej (analiza literatury, materiałów źródłowych, ikonograficznych, dyskusja). Zakres tematyczny realizowanych prac dotyczy zagadnień z obszaru, w tym grafiki warsztatowej oraz grafiki użytkowej.

Seminarium polega na czynnym uczestnictwie dyplomantów, którzy samodzielnie opracowują zgromadzone wcześniej materiały w obszarze podjętego tematu, w obszarze realizowanej pracy dyplomowej.

Studenci, analizują materiały oraz elementy istotne dla właściwego - merytorycznego opisania wybranego tematu. A następnie przedstawiają je w postaci tekstu opisującego temat zaopatrzonego w dodatkową - dopełniającą dokumentację w postaci zdjęć, bądź innych form dokumentujących.

Studenci biorą aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem, wykazując się posiadaną wiedzą.

Zajęcia polegają na uczeniu się umiejętności właściwego argumentowania czy to w postaci tekstu pisanego czy też w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska.

Zajęcia są formą grupowej dyskusji studentów ze swoim promotorem, gdzie dyskutuje się nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz nad opublikowanymi pracami badawczymi. Seminarium jest okazją do konstruktywnego dialogu na dyskutowany temat często jest formą krótkich debat.

literatura: wybór indywidualny, zgodny z tematem realizowanego dyplomu


Course creator: Zdzisław Wiatr

Liternictwo i typografia – grafika st I / sem 1 - semestr zimowy 2020/2021

Temat: „Od Południc, Wodników do Licha. Typograficzne zilustrowanie 3-5 wybranych postaci legend słowiańskich”

Od czego zacząć pracę?

Od wyboru 3 - 5 postaci, które „prawdziwie” nas zainteresują oraz określenie tekstu (fragment tekstu z książki), który będzie częścią przyszłej ilustracji. Chodzi o to aby tekst stale nam towarzyszył w pracy i korektach. Aby móc wracać, dyskutować odnosząc się do opisu cech postaci.

W tym zadaniu chodzi o stworzenie layoutu 3 – 5 rozkładówek wydawnictwa. Gdyby każdy wybrał inne postaci do zobrazowania to w ten sposób powstaje zespołowa realizacja opracowania graficznego książki. Może wystawy?

Co dalej ? Jak pracować?

Kreślić Wodniki i Południce na kartkach papieru, , wydzierać je, wycinać, rysować swobodnie różnymi narzędziami, Bez specjalnego spięcia ale wytężyć wyobraźnie i nie bać się ożywać wszelkich technik.

W tym zadaniu chodzi o stworzenie ilustracji. Inaczej, obrazu który łączy rysunek, collage z kaligrafowanym tekstem.

Tak powstała kompozycja, może mieć wiele wersji. Ułatwieniem w pracy będzie dokumentowanie, fotografowanie, skanowanie etapów powstających obrazów. Tworzenie archiwum dokumentacji z rozwijania się pomysłów, poszerza obszar działań oraz ilość wersji. Taki zestaw obrazów, dalej powinien podlegać pracom w programie graficznym.

Jeśli w internecie nie znajdziecie interesujących was opisów to ja służę skanowanymi stronami z książki : Barbara i Adam Podgórscy „Wielka księga Demonów Polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej”.


Course creator: Zdzisław Wiatr

Pracownia książki – grafika st II , sem 1 - semestr zimowy 2020/2021

Temat:: PRZE-STRZEŃ - realizacja zestawu 5 rysunków - ilustracji z wykorzystaniem obiektu, rzeczy znalezionej.

Od czego zacząć pracę? Od wyboru 5 obiektów z masy „rupieci” w swoim domu, otoczeniu . Może to być interesujący swoja formą kamień, kawałek deski, gwóźdź, fragment firanki, tektury falistej. Korek od wina??? Chodzi o znalezienie obiektu który nas zaciekawi, który wyzwoli wyobraźnię. Ten znaleziony obiekt od tej pory będzie częścią kompozycji. Zaczepieniem do dalszej zabawy rysunkowej z wyobraźnią.

Co dalej? Wybrany obiekt kładziemy na kartce papieru A4 / A3 i rozpoczynamy rysować piórkiem i tuszem, ołówkiem, markerem, pędzlem. Możemy łączyć wszystko to co podpowiada nam intuicja. Wybrany obiekt, np. korek, jest pretekstem do stworzenia rysunku – ilustracji. Można włączać w obszar kompozycji pisany, kaligrafowany tekst.

Tak powstała kompozycja, może mieć wiele wersji. Chodzi o dokumentowanie, fotografowanie co jakiś czas powstających obrazów, różnym oświetleniu. Obserwacja zmieniającego się obiektu, jego cienia względem rysunku, typografii Taki zestaw obrazów, dalej powinien podlegać pracom w programie graficznym.

Temat jest jednym z przykładów, kształcenia wyobraźni w szeroko pojętym zjawisku „przestrzeni” w projektowaniu graficznym.

„PRZE-STRZEŃ :

  • ograniczony obszar mający jeden, dwa lub trzy wymiary: odległość, powierzchnię, objętość

  • nieograniczony trójwymiarowy obszar, w którym występują przedmioty i zjawiska (czytaj: działania rysunkowe, malarskie, typograficzne) mające względną pozycję i kierunek (czytaj: względem obiektu) / • Richard Poulin, „Język projektowania graficznego. Ilustrowany podręcznik podstawowych zasad projektowania graficznego”, TMC, Raszyn 2011

Cel: Poprzez realizację zadań semestralnych w których proponuję realizuję tematów z obszaru liternictwa, ilustracji, tworzenia layoutu stron pragnę zwrócić uwagę, wypracować szerszą świadomość warsztatową. Świadomość możliwości rysunkowych – manualnych oraz sprawnego posługiwaniem się narzędziami projektanta grafiki użytkowej.

Opis: Realizacja podjętego tematu oraz artystycznych form jego realizacji podlega korektom. Tym samym poszerzone zostaje pole doświadczeń, doskonaląc umiejętności wypowiedzi twórczej oraz świadomość stosowanych technik grafiki projektowej. Stosowanie szerokiej gamy narzędzi ilustratorskich – rysunkowych oraz rozwiązań formalnych. Aktywna prac podczas zajęć.Course creator: Zdzisław Wiatr

Pracownia książki – grafika st II , sem 3 - semestr zimowy 2020/2021

Temat: PRZE-STRZEŃ - realizacja zestawu 5 rysunków - ilustracji z wykorzystaniem obiektu, rzeczy znalezionej.

Od czego zacząć pracę? Od wyboru 5 obiektów z masy „rupieci” w swoim domu, otoczeniu . Może to być interesujący swoja formą kamień, kawałek deski, gwóźdź, fragment firanki, tektury falistej. Korek od wina??? Chodzi o znalezienie obiektu który nas zaciekawi, który wyzwoli wyobraźnię. Ten znaleziony obiekt od tej pory będzie częścią kompozycji. Zaczepieniem do dalszej zabawy rysunkowej z wyobraźnią.

Co dalej? Wybrany obiekt kładziemy na kartce papieru A4 / A3 i rozpoczynamy rysować piórkiem i tuszem, ołówkiem, markerem, pędzlem. Możemy łączyć wszystko to co podpowiada nam intuicja. Wybrany obiekt, np. korek, jest pretekstem do stworzenia rysunku – ilustracji. Można włączać w obszar kompozycji pisany, kaligrafowany tekst.

Tak powstała kompozycja, może mieć wiele wersji. Chodzi o dokumentowanie, fotografowanie co jakiś czas powstających obrazów, różnym oświetleniu. Obserwacja zmieniającego się obiektu, jego cienia względem rysunku, typografii Taki zestaw obrazów, dalej powinien podlegać pracom w programie graficznym.

Temat jest jednym z przykładów, kształcenia wyobraźni w szeroko pojętym zjawisku „przestrzeni” w projektowaniu graficznym.

„PRZE-STRZEŃ :

  • ograniczony obszar mający jeden, dwa lub trzy wymiary: odległość, powierzchnię, objętość

  • nieograniczony trójwymiarowy obszar, w którym występują przedmioty i zjawiska (czytaj: działania rysunkowe, malarskie, typograficzne) mające względną pozycję i kierunek (czytaj: względem obiektu) / • Richard Poulin, „Język projektowania graficznego. Ilustrowany podręcznik podstawowych zasad projektowania graficznego”, TMC, Raszyn 2011

Cel: Poprzez realizację zadań semestralnych w których proponuję realizuję tematów z obszaru liternictwa, ilustracji, tworzenia layoutu stron pragnę zwrócić uwagę, wypracować szerszą świadomość warsztatową. Świadomość możliwości rysunkowych – manualnych oraz sprawnego posługiwaniem się narzędziami projektanta grafiki użytkowej.

Opis: Realizacja podjętego tematu oraz artystycznych form jego realizacji podlega korektom. Tym samym poszerzone zostaje pole doświadczeń, doskonaląc umiejętności wypowiedzi twórczej oraz świadomość stosowanych technik grafiki projektowej. Stosowanie szerokiej gamy narzędzi ilustratorskich – rysunkowych oraz rozwiązań formalnych. Aktywna prac podczas zajęć.
Course creator: Zdzisław Wiatr