Pomoc dla Szukaj kursów

Pielęgniarstwo-Psychologia-wykład (11-P-L-01-W)

Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej, społecznej i klinicznej dla pracowników medycznych.

Autor kursu: Alicja Głębocka

Konsultacje-SN

Szanowni Państwo,

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będą na platformie TEAMS w każdą sobotą w godz. 14.30 do 15.30.

Link do spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkzMTU5MTAtOTA1Yy00ODhlLWI1ODAtZWNhOGE2NTE5YzQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206d44097-de62-40ea-8122-0f3f992edaad%22%2c%22Oid%22%3a%220df25045-e4f8-4470-ade6-a38179cf69db%22%7d

Zapraszam także do kontaktów mailowych pod adresem: a.glebocka@ujd.edu.pl

prof. Alicja Głębocka

Autor kursu: Alicja Głębocka