Psychologia społeczna 2023/2024 stac.
Zasuń Anna, dr hab.

W ramach przedmiotu studenci będą mogli zapoznać się z obszarem badań psychologii społecznej, jej metodami i narzędziami badawczymi oraz miejscem na tle psychologii jako nauki i innych nauk społecznych oraz z psychologiczną analizą zjawisk i procesów społecznych oraz podstawami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej. Przedmiot umożliwi studentom wykształcenie umiejętności myślenia psychologicznego o człowieku, o psychologicznej naturze procesów społecznych i uwarunkowaniach zachowania jednostki i grupy, oraz umiejętności analizy społecznego funkcjonowania człowieka, psychologicznej refleksji nad człowiekiem jako twórcą rzeczywistości społecznej. Studenci nabędą też zdolności obserwacji i analizy zjawisk oraz procesów społecznych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i metod stosowanych w psychologii społecznej. Przedmiot umożliwi studentom wykształcenie postaw sprzyjających orientacji w rzeczywistości społecznej i jej oceny z perspektywy mechanizmów funkcjonowania człowieka, a także zdolności obserwacji, oceny i dyskutowania podstawowych problemów obecnych we współczesnym społeczeństwie oraz w życiu jednostki.

Bezpieczeństwo społeczne stac./niestac. 2023/2024
Zasuń Anna, dr hab.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i standardami bezpieczeństwa społecznego w aspekcie praw człowieka i obywatela, a także  z istotą, genezą, modelami, zasadami i technikami systemów zabezpieczenia społecznego w Europie i w Polsce oraz problemami związanymi z ich konwergencją.  W ramach przedmiotu studenci poznają wybrane elementy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego w  kontekście praw i standardów socjalnych obowiązujących w Europie i na świecie.  Studenci zdobędą też umiejętność systematycznej analizy zjawisk społecznych zachodzących we współczesnej Polsce i Europie w kontekście zapewniania standardów bezpieczeństwa społecznego obywatelom oraz wykształcą aktywne postawy wobec wyzwań społecznych otaczającego świata.  Konsultacje 2023/2024
Zasuń Anna, dr hab.

Konsultacje w roku akademickim 2023/2024, w semestrze zimowym:

dla studentów studiów stacjonarnych będą się odbywać w czwartki w godz. 11.00 - 13.00 w budynku przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 420

dla studentów studiów niestacjonarnych, w terminach zjazdów / zajęć, w tym dla studentów III roku w godz. 12.45 - 13.45 przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 420, dla studentów I roku (zajęcia on-line) w terminach zjazdów / zajęć w godz. 14.30 - 15.30 na platformie e-nauka UJD (za pośrednictwem BBB).

Psychologia społeczna 2023/2024 niestac.
Zasuń Anna, dr hab.

W ramach przedmiotu studenci będą mogli zapoznać się z obszarem badań psychologii społecznej, jej metodami i narzędziami badawczymi oraz miejscem na tle psychologii jako nauki i innych nauk społecznych oraz z psychologiczną analizą zjawisk i procesów społecznych oraz podstawami funkcjonowania człowieka w grupie społecznej. Przedmiot umożliwi studentom wykształcenie umiejętności myślenia psychologicznego o człowieku, o psychologicznej naturze procesów społecznych i uwarunkowaniach zachowania jednostki i grupy, oraz umiejętności analizy społecznego funkcjonowania człowieka, psychologicznej refleksji nad człowiekiem jako twórcą rzeczywistości społecznej. Studenci nabędą też zdolności obserwacji i analizy zjawisk oraz procesów społecznych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i metod stosowanych w psychologii społecznej. Przedmiot umożliwi studentom wykształcenie postaw sprzyjających orientacji w rzeczywistości społecznej i jej oceny z perspektywy mechanizmów funkcjonowania człowieka, a także zdolności obserwacji, oceny i dyskutowania podstawowych problemów obecnych we współczesnym społeczeństwie oraz w życiu jednostki.

Warsztaty efektywnej komunikacji lato 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą procesu komunikacji interpersonalnej. Poznają zasady efektywnego komunikowania się werbalnego oraz niewerbalnego, a także problemy i bariery komunikacyjne.Celem naszych zajęć będzie również wykształcenie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz wdrożenie do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem poprzez obserwację i doskonalenie własnych kompetencji komunikacyjnych.

Media i komunikacja społeczna lato 2022/2023 stac.
Zasuń Anna, dr hab.

Przedmiot umożliwi studentom zapoznanie się z ogólną wiedzą o historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie, z podstawowymi zagadnieniami komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.
Studenci poznają również specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych i interpersonalnych. Przedmiot pozwoli studentom wykształcić umiejętność analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym,
zdolność określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych. Studenci nabędą też zdolności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Komunikacja interpersonalna niestac. lato 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Celem naszych zajęć będzie zapoznanie się z podstawami komunikacji interpersonalnej,  rolą komunikacji interpersonalnej, jej  teoriami, formami, typami oraz barierami komunikacyjnymi.  W ramach przedmiotu studenci będą mogli nabyć umiejętności analizy problemów dotyczących procesu komunikowania interpersonalnego, stosowania podstawowych technik komunikacyjnych a także umiejętności skutecznej komunikacji oraz świadomość podstawowych jej barier w życiu codziennym i zawodowym.

Konsultacje 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Drodzy Studenci!

W semestrze letnim 2022/2023 konsultacje odbywać się będą w terminach:

wtorki godz. 14.00-15.00 ul. Zbierskiego 2/4, pok. 420; środy godz. 11.30-13.00 ul. Waszyngtona 4/8, pok. 325


Zapraszam także do kontaktu mailowego: a.zasun@ujd.edu.pl

Pozdrawiam

Psychologia zagrożeń stacjonarne 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe obszary i zagadnienia psychologii zagrożeń, w rozumienie zagrożenia jako sytuacji będącej funkcją środowiska i cech jednostki. Studenci poznają psychologiczne ujęcia sytuacji ekstremalnych i sposobów rozumienia funkcjonowania jednostki w warunkach zagrożenia, wykształcą umiejętności psychologicznego myślenia o uwarunkowaniach zagrożeń, o psychologicznych reakcjach w warunkach zagrożeń, nauczą się wykorzystywać wiedzę psychologiczną do analizy szeroko pojmowanych zagrożeń oraz analizować psychologiczne aspekty sytuacji ekstremalnych w życiu człowieka.


Psychologia zagrożeń niestacjonarne 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe obszary i zagadnienia psychologii zagrożeń, w rozumienie zagrożenia jako sytuacji będącej funkcją środowiska i cech jednostki. Studenci poznają psychologiczne ujęcia sytuacji ekstremalnych i sposobów rozumienia funkcjonowania jednostki w warunkach zagrożenia, wykształcą umiejętności psychologicznego myślenia o uwarunkowaniach zagrożeń, o psychologicznych reakcjach w warunkach zagrożeń, nauczą się wykorzystywać wiedzę psychologiczną do analizy szeroko pojmowanych zagrożeń oraz analizować psychologiczne aspekty sytuacji ekstremalnych w życiu człowieka.

Seminarium dyplomowe 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Seminarium dyplomowe ma na celu zapoznać studentów z warsztatem pracy dyplomowej, z podstawami metodologii i narzędziami analizy w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Ponadto dzięki różnorodności tematyki prac, studenci będą mogli poznać uwarunkowania historyczne, społeczne, polityczne, kulturowe i in. współczesnej problematyki bezpieczeństwa. Seminarium pozwoli studentom wykształcić umiejętność pogłębionej refleksji nad problemami  obecnymi we współczesnym świecie w zakresie bezpieczeństwa, pozwoli nabyć umiejętność oceny, dyskutowania i wykorzystania podstawowych kategorii i pojęć związanych z problematyką bezpieczeństwa, a także posługiwania się podstawowym aparatem naukowym. Studenci nauczą się pracy z tekstem, dokumentami i aktami prawnymi a także formułowania  hipotez i wniosków na podstawie analizy źródeł. Zdobędą umiejętność pisania poprawnej metodologicznie i merytorycznie pracy oraz przygotują się merytorycznie do jej obrony.

Zapraszam!

Media i komunikowanie społeczne 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Przedmiot umożliwi studentom zapoznanie się z ogólną wiedzą o historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie, z podstawowymi zagadnieniami komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.
Studenci poznają również specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych i interpersonalnych. Przedmiot pozwoli studentom wykształcić umiejętność analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym,
zdolność określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych. Studenci nabędą też zdolności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Zapraszam!

Warsztaty efektywnej komunikacji
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą procesu komunikacji interpersonalnej. Poznają zasady efektywnego komunikowania się werbalnego oraz niewerbalnego, a także problemy i bariery komunikacyjne. Celem naszych zajęć będzie również wykształcenie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz wdrożenie do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem poprzez obserwację i doskonalenie własnych kompetencji komunikacyjnych.

Przedmiot swobodnego wyboru (Stereotypy w komunikowaniu społecznym i międzykulturowym)
Zasuń Anna, dr hab.

Studia niestacjonarne

Tematyka przedmiotu swobodnego wyboru poświęcona będzie stereotypom w komunikacji społecznej w tym międzykulturowej. Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z podstawami komunikacji oraz rolą postaw (uprzedzeń i stereotypów) w komunikacji społecznej w tym międzykulturowej. Studenci pozyskają wiedzę w zakresie uprzedzeń w świetle psychologii społecznej, wykształcą umiejętności analizy materiałów źródłowych dotyczących komunikacji społecznej w tym międzykulturowej, oraz zdobędą świadomość roli postaw w społecznych i międzykulturowych relacjach interpersonalnych. 

Media i komunikacja społeczna
Zasuń Anna, dr hab.

Studia niestacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o mediach i komunikacji społecznej, z wybranymi aspektami historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie.Studenci będą analizować również rolę komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich  teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.  Zapoznają się ze specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych, międzykulturowych. Warsztaty pozwolą wykształcić u studentów umiejętności analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym, umiejętności określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych, a także umiejętności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Media i komunikacja społeczna 2021/2022
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o mediach i komunikacji społecznej, z wybranymi aspektami historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie.Studenci będą analizować również rolę komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich  teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.  Zapoznają się ze specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych, międzykulturowych. Warsztaty pozwolą wykształcić u studentów umiejętności analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym, umiejętności określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych, a także umiejętności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Komunikacja społeczna
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami komunikowania się, wdrożenie do analizowania i porównywania wybranych teorii komunikowania się. Przedmiot ma również przygotować studentów do praktycznego wykorzystywania założeń wybranych teorii komunikowania się oraz wykształcić u studentów umiejętności lepszego rozumienia procesów komunikowania się między ludźmi.

Psychologia bezpieczeństwa
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  podstawowymi zagadnieniami i obszarami psychologicznej refleksji nad bezpieczeństwem a także rozumieniem bezpieczeństwa jako pojęcia psychologicznego. Studenci poznają psychologiczne koncepcje mieszczące się w granicach nauki o bezpieczeństwie oraz pojęcie zagrożenia i typologię zagrożeń. Zamierzeniem przedmiotu jest również wykształcenie w studentach umiejętności psychologicznego myślenia o różnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa i jego zagrożeniu, a w szczególności o psychologicznych reakcjach zbiorowych/indywidualnych w warunkach zagrożenia, wykształcenie umiejętności posługiwania się wiedzą psychologiczną w wymiarze zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych związanych z bezpieczeństwem oraz umiejętności systematycznej obserwacji i analizy zjawisk z wykorzystaniem psychologicznej wiedzy o bezpieczeństwie i jego zagrożeniu. Celem przedmiotu jest ponadto wykształcenie adekwatnych postaw sprzyjających orientacji w rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej i jej oceny z perspektywy bezpieczeństwa, oraz nabycie umiejętności obserwacji, oceny i dyskutowania podstawowych problemów bezpieczeństwa obecnych we współczesnym świecie.

Dyktatorzy we współczesnym świecie
Zasuń Anna, dr hab.

Celem zajęć będzie zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu przywództwa politycznego i władzy politycznej a w szczególności z pojęciem dyktatury, charyzmy, a także autorytaryzmu, totalitaryzmu jako cechami jednostki i systemów politycznych a także ze specyfiką, skutkami i problemami działań przywódców politycznych o charakterze totalitarnym i autorytarnym. Zadaniem przedmiotu będzie wykształcenie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z przywództwem politycznym, szczególnie o charakterze dyktatorskim, analizy motywów, celów, postaw znanych dyktatorów historycznych i współczesnych oraz wypracowanie u studentów szerokiej perspektywy wobec zjawisk i procesów w obrębie przywództwa politycznego we współczesnym świecie z umiejętnością dostrzegania jego źródeł, zagrożeń, przyczyn trwałości i upadku.

Zapraszam