Course image Warsztaty efektywnej komunikacji lato 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą procesu komunikacji interpersonalnej. Poznają zasady efektywnego komunikowania się werbalnego oraz niewerbalnego, a także problemy i bariery komunikacyjne.Celem naszych zajęć będzie również wykształcenie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz wdrożenie do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem poprzez obserwację i doskonalenie własnych kompetencji komunikacyjnych.

Course image Media i komunikacja społeczna lato 2022/2023 stac.
Zasuń Anna, dr hab.

Przedmiot umożliwi studentom zapoznanie się z ogólną wiedzą o historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie, z podstawowymi zagadnieniami komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.
Studenci poznają również specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych i interpersonalnych. Przedmiot pozwoli studentom wykształcić umiejętność analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym,
zdolność określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych. Studenci nabędą też zdolności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Course image Komunikacja interpersonalna niestac. lato 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Celem naszych zajęć będzie zapoznanie się z podstawami komunikacji interpersonalnej,  rolą komunikacji interpersonalnej, jej  teoriami, formami, typami oraz barierami komunikacyjnymi.  W ramach przedmiotu studenci będą mogli nabyć umiejętności analizy problemów dotyczących procesu komunikowania interpersonalnego, stosowania podstawowych technik komunikacyjnych a także umiejętności skutecznej komunikacji oraz świadomość podstawowych jej barier w życiu codziennym i zawodowym.

Course image Konsultacje 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Drodzy Studenci!

W semestrze letnim 2022/2023 konsultacje odbywać się będą w terminach:

wtorki godz. 14.00-15.00 ul. Zbierskiego 2/4, pok. 420; środy godz. 11.30-13.00 ul. Waszyngtona 4/8, pok. 325


Zapraszam także do kontaktu mailowego: a.zasun@ujd.edu.pl

Pozdrawiam

Course image Psychologia zagrożeń stacjonarne 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe obszary i zagadnienia psychologii zagrożeń, w rozumienie zagrożenia jako sytuacji będącej funkcją środowiska i cech jednostki. Studenci poznają psychologiczne ujęcia sytuacji ekstremalnych i sposobów rozumienia funkcjonowania jednostki w warunkach zagrożenia, wykształcą umiejętności psychologicznego myślenia o uwarunkowaniach zagrożeń, o psychologicznych reakcjach w warunkach zagrożeń, nauczą się wykorzystywać wiedzę psychologiczną do analizy szeroko pojmowanych zagrożeń oraz analizować psychologiczne aspekty sytuacji ekstremalnych w życiu człowieka.


Course image Psychologia zagrożeń niestacjonarne 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe obszary i zagadnienia psychologii zagrożeń, w rozumienie zagrożenia jako sytuacji będącej funkcją środowiska i cech jednostki. Studenci poznają psychologiczne ujęcia sytuacji ekstremalnych i sposobów rozumienia funkcjonowania jednostki w warunkach zagrożenia, wykształcą umiejętności psychologicznego myślenia o uwarunkowaniach zagrożeń, o psychologicznych reakcjach w warunkach zagrożeń, nauczą się wykorzystywać wiedzę psychologiczną do analizy szeroko pojmowanych zagrożeń oraz analizować psychologiczne aspekty sytuacji ekstremalnych w życiu człowieka.

Course image Seminarium dyplomowe 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Seminarium dyplomowe ma na celu zapoznać studentów z warsztatem pracy dyplomowej, z podstawami metodologii i narzędziami analizy w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Ponadto dzięki różnorodności tematyki prac, studenci będą mogli poznać uwarunkowania historyczne, społeczne, polityczne, kulturowe i in. współczesnej problematyki bezpieczeństwa. Seminarium pozwoli studentom wykształcić umiejętność pogłębionej refleksji nad problemami  obecnymi we współczesnym świecie w zakresie bezpieczeństwa, pozwoli nabyć umiejętność oceny, dyskutowania i wykorzystania podstawowych kategorii i pojęć związanych z problematyką bezpieczeństwa, a także posługiwania się podstawowym aparatem naukowym. Studenci nauczą się pracy z tekstem, dokumentami i aktami prawnymi a także formułowania  hipotez i wniosków na podstawie analizy źródeł. Zdobędą umiejętność pisania poprawnej metodologicznie i merytorycznie pracy oraz przygotują się merytorycznie do jej obrony.

Zapraszam!

Course image Media i komunikowanie społeczne 2022/2023
Zasuń Anna, dr hab.

Przedmiot umożliwi studentom zapoznanie się z ogólną wiedzą o historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie, z podstawowymi zagadnieniami komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.
Studenci poznają również specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych i interpersonalnych. Przedmiot pozwoli studentom wykształcić umiejętność analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym,
zdolność określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych. Studenci nabędą też zdolności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Zapraszam!

Course image Warsztaty efektywnej komunikacji
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą procesu komunikacji interpersonalnej. Poznają zasady efektywnego komunikowania się werbalnego oraz niewerbalnego, a także problemy i bariery komunikacyjne. Celem naszych zajęć będzie również wykształcenie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz wdrożenie do samodzielnej pracy nad własnym rozwojem poprzez obserwację i doskonalenie własnych kompetencji komunikacyjnych.

Course image Przedmiot swobodnego wyboru (Stereotypy w komunikowaniu społecznym i międzykulturowym)
Zasuń Anna, dr hab.

Studia niestacjonarne

Tematyka przedmiotu swobodnego wyboru poświęcona będzie stereotypom w komunikacji społecznej w tym międzykulturowej. Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z podstawami komunikacji oraz rolą postaw (uprzedzeń i stereotypów) w komunikacji społecznej w tym międzykulturowej. Studenci pozyskają wiedzę w zakresie uprzedzeń w świetle psychologii społecznej, wykształcą umiejętności analizy materiałów źródłowych dotyczących komunikacji społecznej w tym międzykulturowej, oraz zdobędą świadomość roli postaw w społecznych i międzykulturowych relacjach interpersonalnych. 

Course image Media i komunikacja społeczna
Zasuń Anna, dr hab.

Studia niestacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o mediach i komunikacji społecznej, z wybranymi aspektami historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie.Studenci będą analizować również rolę komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich  teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.  Zapoznają się ze specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych, międzykulturowych. Warsztaty pozwolą wykształcić u studentów umiejętności analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym, umiejętności określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych, a także umiejętności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Course image Media i komunikacja społeczna
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o mediach i komunikacji społecznej, z wybranymi aspektami historii mediów i ich rolą we współczesnym świecie.Studenci będą analizować również rolę komunikacji społecznej, komunikacji masowej, z ich  teoriami, formami, typami oraz ograniczeniami.  Zapoznają się ze specyfiką komunikacji masowej w świetle aspektów społecznych, międzykulturowych. Warsztaty pozwolą wykształcić u studentów umiejętności analizy zjawisk i procesów związanych z komunikowaniem masowym i społecznym, umiejętności określania podstawowych technik komunikacyjnych i świadomości barier komunikacyjnych, a także umiejętności analizy znaczenia mediów dawniej i obecnie, szczególnie w obszarze komunikacji społecznej i społecznych wartości.

Course image Komunikacja społeczna
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami komunikowania się, wdrożenie do analizowania i porównywania wybranych teorii komunikowania się. Przedmiot ma również przygotować studentów do praktycznego wykorzystywania założeń wybranych teorii komunikowania się oraz wykształcić u studentów umiejętności lepszego rozumienia procesów komunikowania się między ludźmi.

Course image Psychologia bezpieczeństwa
Zasuń Anna, dr hab.

Studia stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  podstawowymi zagadnieniami i obszarami psychologicznej refleksji nad bezpieczeństwem a także rozumieniem bezpieczeństwa jako pojęcia psychologicznego. Studenci poznają psychologiczne koncepcje mieszczące się w granicach nauki o bezpieczeństwie oraz pojęcie zagrożenia i typologię zagrożeń. Zamierzeniem przedmiotu jest również wykształcenie w studentach umiejętności psychologicznego myślenia o różnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa i jego zagrożeniu, a w szczególności o psychologicznych reakcjach zbiorowych/indywidualnych w warunkach zagrożenia, wykształcenie umiejętności posługiwania się wiedzą psychologiczną w wymiarze zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych związanych z bezpieczeństwem oraz umiejętności systematycznej obserwacji i analizy zjawisk z wykorzystaniem psychologicznej wiedzy o bezpieczeństwie i jego zagrożeniu. Celem przedmiotu jest ponadto wykształcenie adekwatnych postaw sprzyjających orientacji w rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej i jej oceny z perspektywy bezpieczeństwa, oraz nabycie umiejętności obserwacji, oceny i dyskutowania podstawowych problemów bezpieczeństwa obecnych we współczesnym świecie.

Course image Dyktatorzy we współczesnym świecie
Zasuń Anna, dr hab.

Celem zajęć będzie zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu przywództwa politycznego i władzy politycznej a w szczególności z pojęciem dyktatury, charyzmy, a także autorytaryzmu, totalitaryzmu jako cechami jednostki i systemów politycznych a także ze specyfiką, skutkami i problemami działań przywódców politycznych o charakterze totalitarnym i autorytarnym. Zadaniem przedmiotu będzie wykształcenie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z przywództwem politycznym, szczególnie o charakterze dyktatorskim, analizy motywów, celów, postaw znanych dyktatorów historycznych i współczesnych oraz wypracowanie u studentów szerokiej perspektywy wobec zjawisk i procesów w obrębie przywództwa politycznego we współczesnym świecie z umiejętnością dostrzegania jego źródeł, zagrożeń, przyczyn trwałości i upadku.

Zapraszam