Help with Search courses

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych - projekt "Uniwersytet dostępny"

OGŁOSZENIE O NABORZE

kandydatów na uczestników szkoleń wdrożeniowych w ramach projektu

POWR.03.05.00-00-A037/19 ,,Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”

Szkolenia mają za zadanie wprowadzić uczestników w tematykę niepełnosprawności, w szczególności w zagadnienie metod i środków wspierających osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, efektywnego komunikowania się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, praktycznych form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego.

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni.

Nabór odbywa się cyklicznie

Szkolenie jest bezpłatne. Czas trwania: 24 godziny (3 dni x 8 godzin)

Szkolenie realizowane będzie w godzinach pracy uczestników.

 

Szkolenie zakończone będzie wydaniem stosowanego certyfikatu.

Kontakt: w.duda@ajd.czest.plm.czerw@ajd.czest.pl