Historia bezpieczeństwa narodowego (08-BN-R-02-HBN, 2022-2023, wykład)
Ćwięk Henryk, prof. dr hab.

Cele przedmiotu:

- Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa państwa w aspekcie historycznym, od czasów najdawniejszych do współczesności.

- Wykształcenie w studentach umiejętności analizy bezpieczeństwa narodowego zwłaszcza Polski.

- Nabycie przez studentów umiejętności analizy bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza Polski w ujęciu historycznym, z uwzględnieniem współpracy niektórych organów władzy państwowej, rozpatrywanej także w kontekście sytuacji międzynarodowej.

- Nabycie przez studentów umiejętności oceny i dyskusji nad bezpieczeństwem państwa, z uwzględnieniem istniejących zagrożeń.

- Zrozumienie przez studentów złożoności procesów bezpieczeństwa narodowego.


Historia polityczna Polski XX-XXI w. (08-BN-R-01-HPP, 2022/2023, wykład)
Ćwięk Henryk, prof. dr hab.

CELE PRZEDMIOTU:

– Zapoznanie się studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu historii politycznej Polski XX i XXI wieku, a zwłaszcza z najważniejszymi problemami politycznymi, następstwami zmian ustrojowych, które zachodziły w tym okresie.

 – Wykształcenie w studentach umiejętności analizy wydarzeń historycznych zachodzących w Polsce w XX i XXI wieku, szczególnie uwzględniając ich genezę, przebieg i następstwa.

– Nabycie przez studentów umiejętności analizy uwarunkowań zewnętrznych wpływających na rozwój wydarzeń w najnowszych dziejach Polski.

– Nabycie przez studentów umiejętności analizy  procesów zachodzących w Polsce w XX i XXI wieku, zwłaszcza w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym, a także wpływu przeobrażeń zachodzących w RP na wydarzenia w innych krajach.

– Nabycie przez studentów umiejętności oceny i dyskusji nad dziejami Polski w XX i XXI wieku.