ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Z ELEMENTAMI PRAWA OŚWIATOWEGO - studia stacjonarne
Drozdek-Małolepsza Teresa, dr

Student poznaje zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą, prawne uwarunkowania wykonywania zawodu nauczyciela. Zapoznaje się z uwarunkowaniami organizacyjnymi zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kontekście prawnej odpowiedzialności opiekuna, aspekty praw człowieka, praw dziecka i ucznia oraz osób z niepełnosprawnością, regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz formy i zasady udzielania wsparcia uczniom.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Z ELEMENTAMI PRAWA OŚWIATOWEGO Studia niestacjonarne
Drozdek-Małolepsza Teresa, dr

Student poznaje zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą, prawne uwarunkowania wykonywania zawodu nauczyciela. Zapoznaje się z uwarunkowaniami organizacyjnymi zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kontekście prawnej odpowiedzialności opiekuna, aspekty praw człowieka, praw dziecka i ucznia oraz osób z niepełnosprawnością, regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz formy i zasady udzielania wsparcia uczniom.