Help with Search courses

Seminarium I rok

Celem kursu jest zapoznanie studentów z poszczególnymi etapami pisania pracy magisterskiej, pomoc w wyborze tematu pracy, dokonania analizy teoretycznej w zakresie pojęć kluczowych pracy oraz napisania konspektu metodologii badań. 

Metodyka pracy socjalnej

Cele przedmiotu. 

1. Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej metodyki pracy socjalnej: definiowania i klasyfikowania ról, zasad, schematów, metod, technik, narzędzi pracy socjalnej, organizacji i zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.    2. Nabycie przez studenta umiejętności respektowania zasad oraz stosowania różnych metod, technik, narzędzi pracy socjalnej. 3. Wdrożenie studenta do samodzielności oraz ciągłego udoskonalania warsztatu pracy.

Tematy:

1. Wartości i zasady w pracy socjalnej.   2. Role i umiejętności pracownika socjalnego. 3. Metoda indywidualnego przypadku. Etapy metodycznego działania. 4. Schemat biurokratyczny i profesjonalne w pracy socjalnej. 4. Standardy pracy socjalnej z różnymi kategoriami klientów. 5. Narzędzia pracy socjalnej. 6. Świadczenia z pomocy społecznej. 7. Metodyczne działanie pracownika socjalnego w metodzie pracy grupowej.  8. Kooperacja z przedstawicielami innych zawodów - zespół multipofesjonalny,  zespół interdyscyplinarny, grupa robocza i in. Tworzenie lokalnego i indywidualnego koszyka usług. 9. Pracownik socjalny - refleksyjny praktyk. 10.  Ewaluacja pracy własnej pracownika socjalnego.


Dialog Motywujący

Cele przedmiotu: 

1. Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej założeń Dialogu Motywującego. 2. nabycie przez studenta podstawowych umiejętności respektowania zasad oraz stosowania różnych metod, narzędzi DM. 3. nabycie przez studenta podstawowych umiejętności stosowania metod, technik i narzędzi DM adekwatnie do indywidualnej sytuacji klienta i jego rodziny oraz kontekstu sytuacyjnego, w którym się znajduje. 4. Wdrożenie studenta do samodzielności oraz ciągłego udoskonalania warsztatu pracy w zakresie DM.

Tematy: 

1. „Duch” Dialogu Motywującego – założenia, zasady pracy.

2. Podstawowe umiejętności i techniki DM – zapoznanie, ćwiczenia praktyczne.

3. Fazy zmiany wg. transteoretycznego modelu Prochaski’ego oraz wykorzystanie DM na w każdej z tych faz- przykłady, dopasowanie technik, ćwiczenia praktyczne.

4. Rodzaje oporu klienta oraz zastosowanie technik, by go niwelować – ćwiczenia praktyczne.

5. Techniki wywoływania i wzmacniania „języka zmiany” - ćwiczenia praktyczne.

6. Obszary zastosowania DM w pracy z klientem indywidualnym – przykłady zagraniczne i polskie.

7. Przykłady badań dot. implementacji DM do metodycznego działania pracowników służb społecznych.

8. Tworzenie arkusza obserwacji do badania poziomu umiejętności osoby w zakresie DM.

Praca z rodziną

Cele przedmiotu:

1. Student zna podstawowe terminy/pojęcia związane z pedagogiką rodziny, potrafi wskazać jej miejsce wśród dyscyplin pedagogicznych oraz opisać jej związek z innymi naukami. 2. Student potrafi opisać przemiany współczesnej rodziny i wymienić zagrożenia, zna sposoby wspomagania rodziny.3. Student rozumie zagadnienie ciągłości i zmiany w życiu rodziny, jej życiowego cyklu. 4. Student zna funkcje, zadania i metodykę pracy służb społecznych pracujących z rodziną. .

Tematy: 

1. Charakterystyka rodziny współczesnej – definicje rodziny, jej przemiany, funkcje, struktura, potrzeby, zasoby, klimat  i więzi w rodzinie postawy rodzicielskie, style wychowania. 

2. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych. Sytuacja dzieci w rodzinach z wieloma problemami.

3. Główne zadania i metodyka pracy wybranych zawodów w obszarze wsparcia rodziny, pomocy społecznej i ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

4. Metody i narzędzia do diagnozy rodziny – genogram, ekogram, skale postaw, techniki projekcyjne. 

5. Praca w zespołach multiprofesjonalnych z rodziną i na jej rzecz – zasady systematycznej międzyresortowej i międzysektorowej współpracy – omówienie przykładu modelu, którego współtwórcą jest nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.

6. Praca grupowa z rodziną z dziećmi.

7. Tworzenie procedury badawczej dot. ewaluacji współpracy multiprofesjonalnej służb społecznych z rodziną z dziećmi i na jej rzecz.