Porozumienie bez przemocy
Kulisiewicz Beata, dr

Rozwijanie umiejętności posługiwania się mową i innym narzędziami porozumiewania, 
pomocnych w  zmianie stylu wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni.
Nauka  dostrzegania i uzewnętrzniania własnych potrzeb i oczekiwań w każdej konkretnej sytuacji.

Praca nad motywacją ucznia
Kulisiewicz Beata, dr

Motywacja rozumiana jest jako wywołanie zachowania, które jest odpowiednio ukierunkowane czyli służy realizacji konkretnego celu. Ważnym elementem jest również utrwalenie tego zachowania. Z punktu widzenia nauczyciela cenne jest, aby uczeń angażował się na lekcji ze względu na chęć nauczenia się, czyli przyswojenia określonej wiedzy i umiejętności.

Praca z rodziną 08-P-S-04-POZR-PzR
Kulisiewicz Beata, dr

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z pedagogiką rodziny, przemianami i cechami współczesnej rodziny. Ponadto zapoznanie z zadaniami i metodyką pracy służb społecznych pracujących z rodziną, kształtowanie umiejętności diagnozy rodziny  oraz tworzenia indywidulanych koszyków usług dla rodzin potrzebujących wsparcia.