Seminarium magisterskie

Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania pracy dyplomowej (zasady korzystania z literatury i cytowania jej, metody opracowania wyników, kształcenia umiejętności ich przedstawiania, posługiwanie się językiem naukowym) jak również nabycie umiejętności prezentowania wybranej tematyki z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Po zakończeniu zajęć

 Student posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania i przedstawiania prezentacji multimedialnych lub posterowych, dotyczących zagadnień związanych z żywnością i żywieniem człowieka, umiejętnie korzystając z dostępnych źródeł literaturowych.

Student potrafi zgromadzić aktualną literaturę z zakresu żywności i żywienia człowieka, poddać ją krytycznej analizie i właściwie wykorzystać w interpretacji problematyki dotyczącej żywienia człowieka i dietetyki.

Автор курсу: Barczyńska-Felusiak Renata