Course image Wolontariat w pomocy społecznej
Rodzik Jarosław, dr
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat wolontariatu w pomocy społecznej. Podczas zajęć, które obejmują 18 godzin ćwiczeń, realizowane są trzy zasadnicze cele:1. Umiejętność korzystania z literatury, samodzielnego wyszukiwania, analizowania i interpretowania informacji.2. Umiejętność dyskusji i werbalnego prezentowania wiedzy.3. Umiejętność pracy w zespole.

Stawiamy sobie również kilka celów szczegółowych: student powinien posiąść elementarną wiedzę dotyczącą pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Oprócz tego powinien zdobyć elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego. Ostatni cel sprowadza się do tego, że student powinien potrafić dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej. 

W ramach wykładu poruszam następujące zagadnienia: definicja wolontariatu i pomocy społecznej, Ustawa o wolontariacie, historia wolontariatu, zagadnienie dobroczynności, wolontariat w Polsce, zagadnienie płacy a wolontariat, rodzaje wolontariatu – wolontariat opiekuńczy i akcyjny, proces rekrutacji kandydatów do wolontariatu, przygotowanie i szkolenie wolontariuszy, zagadnienie konfliktu w pracy wolontariuszy, wolontariat jako misja, prawa i obowiązki wolontariuszy, zagadnienie formacji stałej w wolontariacie, sposoby rozwiązywaniakonfliktów w pracy wolontariuszy, problemy praktyczne w różnych obszarach pracy wolontariusza.