Teoria bezpieczeństwa - studia niestacjonarne

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, celami i treściami bezpieczeństwa, typologią bezpieczeństwa, podstawowymi problemami bezpieczeństwa, przedstawienie założeń koncepcji bezpieczeństwa różnych państw oraz wskazanie aktualnych mechanizmów i ocenienie tendencji w sferze bezpieczeństwa;

Wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu;

Wykształcenie w studentach zdolności twórczego rozwiązywania problemów szeroko pojętego bezpieczeństwa, prognozowania rozwoju ładu międzynarodowego oraz określania konsekwencji dla bezpieczeństwa RP.

Course creator: Zdzisław Cutter