Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika serwisów informatycznych jest Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133.
 3. Dane osobowe użytkownika, tj.:
  • imię, nazwisko, adres e-mail, numer ID z systemu USOS oraz inne niewymagane a przekazane przez użytkownika, np. wizerunek, w przypadku serwisów Portal enauka, Portal enauka2, cko kursy, BigBlueButton;
  • imię, nazwisko, adres e-mail  w przypadku serwisu Microsoft 365;
  • imię, nazwisko, numer telefonu, w przypadku serwisu Google (GWS) 
 4. przetwarzane są w następujących celach:
  • realizacji procesu kształcenia w formie e-learningu (w przypadku planowych zajęć zdalnych) na podstawie przepisu prawa – ustawa PSWiN, rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów;
  • umożliwienia dodatkowego skorzystania z usługi oraz obsługi serwisu, na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez skorzystanie z usługi w przypadku Microsoft 365 oraz Google (GWS).
 5. W przypadku serwisów uczelnianych (Portal enauka, Portal enauka 2, BigBlueButton) dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom przez UJD, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń oraz w oparciu o umowy powierzenia zawierane przez Uniwersytet. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów, dane te są udostępniane tym podmiotom jako dostawcom poszczególnych usług tj.: Microsoft (Office 365, Skype) Google (GWS). 
 6. Tworząc konto w serwisie podmiotów zewnętrznych, a następnie korzystając z niego użytkownik przekazuje tym podmiotom swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, hasło, numer telefonu, itp., ale także wszystkie dane które tworzy, przesyła czy otrzymuje od innych osób podczas korzystania z usługi. Ponadto podmioty te zbierają informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach, przy użyciu których użytkownik korzysta z usługi. Mogą również stosować zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie oraz przekazywać dane do krajów trzecich, w których prowadzą działalność. W przypadku serwisu Microsoft 365 Uniwersytet w ramach swoich uprawnień wybrał opcję przewarzania przez Microsoft danych w obszarze UE.
  Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne dostępne pod linkiem:
 7. Dane osobowe użytkownika serwisów są przetwarzane przez Uniwersytet:
  • w przypadku danych potwierdzających uzyskanie efektów kształcenia 3 semestry zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Rektora;
  • w przypadku dodatkowych usług przez czas korzystania przez użytkownika z usługi do momentu usunięcia przez użytkownika konta w serwisie/ przez czas trwania współpracy między Uniwersytetem i podmiotami zewnętrznymi. 
 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, a w gdy dane przetwarzane są za zgodą użytkownika również do usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych;
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu kształcenia w formie e-learningowej/ korzystania z serwisu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ich realizacji;
 11. Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 12. Dane te nie będą przez administratora przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Strona enauka.ujd.edu.pl do prawidłowego działania wymaga plików cookies

Logując się na stronie https://enauka.ujd.edu.pl akceptuję powyższe warunki