Course image EKO-L-06 Rachunkowość kosztów pracy
Wolna Beata

Celem kursu jest:

  • zapoznanie studenta z kosztami pracy oraz ich kalkulacją i zasadami księgowania w jednostce gospodarczej,
  • podkreślenie znaczenia oraz złożoności kategorii kosztów pracy we współczesnych przedsiębiorstwach,
  • wypracowanie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczania i ewidencjonowania kosztów pracy,
  • uwidocznienie konieczności analizowania i zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie w celu poprawy efektywności działalności,
  • przekazanie praktycznych wskazówek dot. analizowania i optymalizacji systemu wynagrodzeń w danej jednostce.

Course image RiP-L-03 Programy kadrowo-płacowe
Wolna Beata

Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu kadr i płac oraz nabycie praktycznych umiejętności pracy z programami kadrowo-płacowymi.

Course image RIP-R-01 Podstawy rachunkowości
Wolna Beata

Celem kursu jest wprowadzenie praktyczne w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse w działalności gospodarczej i analiza finansowa. 

W ramach przedmiotu w sposób praktyczny rozwiązywane są problemy dotyczące następujących zagadnień:

1. Rachunkowość jako system informacyjny oraz ustawodawstwo,
2. Nadrzędne zasady rachunkowości, Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości,
3. Podstawowe pojęcia związane z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej),
4. Operacje gospodarcze,
5. Konto księgowe i jego funkcjonowanie,
6. Rachunek zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki),
7. Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - Sprawozdania finansowe
8. Odpowiedzialność za rachunkowość, w tym odpowiedzialność prawna


Course image RiP-L-01 Podstawy rachunkowości
Wolna Beata

Kurs Podstawy rachunkowości - warsztaty - ma za zadanie wprowadzenie praktyczne do zagadnień rachunkowości w celu przygotowania studenta do uczestnictwa w zajęciach w ramach przedmiotów tj.: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa oraz finanse w działalności gospodarczej i analiza finansowa. Celem warsztatów jest praktyczne zapoznanie studenta z zagadnieniami nw.:

- Pojęcie, zakres, funkcje i zasady rachunkowości
- Uregulowania prawne rachunkowości
- Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
- Bilans i zasady sporządzania bilansu
- Charakterystyka aktywów i pasywów
- Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
- Pojęcia i cechy zdarzeń będących operacjami gospodarczymi
- Klasyfikacja i typy zdarzeń gospodarczych
- Dokumentacja zdarzeń gospodarczych
- Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych
- Kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej
- Rachunek zysków i strat
- Wynik finansowy netto

Realizacja zakładanych celów kształcenia (C1: Zapoznania studentów z pojęciem i celami rachunkowości; C2: Zapoznania studentw z podstawami prawnymi rachunkowości; C3: Zapoznania studentów z instrumentami rachunkowości) następuje poprzez:

a) aktywny udział studenta w zajęciach,
b) naukę własną studenta, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c) studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.
W trakcie osiągania cele kształcenia uwzględnienia się możliwości indywidualizacji pracy ze studentem.


Course image Rachunkowość budżetowa
Wolna Beata

Rachunkowość budżetowa to kurs trzydziestogodzinny, którego celem jest przedstawienie podstaw dotyczących systemu rachunkowości jednostki budżetowej - jednostki sektora finansów publicznych. W trakcie kursu omówione zostaną wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawione zostaną podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako finalnego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

Tematyka kursu obejmuje nastepujące zagadnienia:

Moduł I: Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej i sektora jednostek budżetowych
Moduł II: Budżet
Moduł III: Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce
Moduł IV: Ewidencja wydatków budżetowych w jednostce
Moduł V: Ksiegowanie zdarzeń gospodarczych w jednostce budżetowej
Moduł VI: Sprawozdawczość