Help with Search courses

Podstawy pracy kuratora sądowego - niestacjonarne

Wywiad kuratora

Praca kuratora w sprawach karnych

Praca kuratora w sprawach nieletnich

Praca kuratora w sprawach karnych wykonawczych

Praca kuratora w sprawach rodzinnych

Środki związane z poddaniem sprawcy okresowi próby

Środki karne

Środki probacyjne

Zarządzenie wykonania kary

Zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności

Zamiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie 


Podstawy pracy kuratora sądowego - stacjonarne

Wywiad kuratora

Praca kuratora w sprawach karnych

Praca kuratora w sprawach nieletnich

Praca kuratora w sprawach karnych wykonawczych

Praca kuratora w sprawach rodzinnych

Środki związane z poddaniem sprawcy okresowi próby

Środki karne

Środki probacyjne

Zarządzenie wykonania kary

Zamiana kary grzywny na karę pozbawienia wolności

Zamiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie 

Ochrona własności intelektualnej TiR

Wykazuje się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej 

Ma podstawową wiedzę o procedurach w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej


Dysponuje podstawową wiedzą o zasadach ochrony wynikających z prawa autorskiego i własności przemysłowej 

Samodzielnie interpretuje pojęcia związane z ochroną praw autorskich i własności przemysłowej


Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w celu analizowania postępowania w zakresie stosowania przepisów prawa autorskiego oraz własności przemysłowej


Posługuje się przepisami prawnymi w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej


Rozumie potrzebę uczenia i potrafi uzupełnić i udoskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony własności intelektualnej